Prehľad poskytovaných služieb a zariadení

DENNÉ CENTRUM (KLUB DÔCHODCOV) Č. 1, HORNÁ UL.
DENNÉ CENTRUM (KLUB DÔCHODCOV) Č. 2, KRÁĽOVSKÁ UL.
DENNÉ CENTRUM (KLUB DÔCHODCOV) Č. 3, MS. ČASŤ VEČA
DENNÉ CENTRUM (KLUB) ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH OBČANOV
V týchto zariadeniach sa vytvárajú podmienky pre záujmovú, kultúrnu a spoločenskú činnosť a pre udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity dôchodcov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.

DETSKÉ JASLE
Poskytujú denné zaopatrenie deťom od 6 mesiacov do 3 rokov veku a tiež krátkodobú opatrovateľskú službu pre deti do 6 rokov, o ktoré sa rodičia z rôznych príčin nemôžu postarať v pracovných dňoch v čase od 6.30 do 16.00 hodiny.

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
Poskytuje dennú starostlivosť klientom s vážnym zdravotným postihnutím vyžadujúcim osobitnú starostlivosť. V domove je zriadené elokované pracovisko Špeciálnej školy v Šali zabezpečujúce výchovnú a vzdelávaciu prácu s deťmi.

DOM S OPATROVATEĽSKOU SLUŽBOU, UL. V. ŠROBÁRA
CENTRUM OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY, MESTSKÁ ČASŤ VEČA
Poskytujú opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti alebo kontaktu so spoločenským prostredím.

JEDÁLEŇ PRE DÔCHODCOV PRI DSS
JEDÁLEŇ PRE DÔCHODCOV PRI ZPS
V jedálňach sa zabezpečuje príprava obedov v pracovných dňoch pre dôchodcov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom. Zabezpečuje sa tiež donáška stravy do bytov ako aj príprava diétnej stravy pre diabetikov.

NOCĽAHÁREŇ
Poskytuje nocľah - ubytovanie počas noci, sociálne poradenstvo a vytvára podmienky nevyhnutnej základnej osobnej hygieny

NÍZKOPRAHOVÉ DENNÉ CENTRUM
Poskytuje sociálnu služba fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorou je jej ohrozenie sociálnym vylúčením alebo obmedzenie schopnosti spoločensky sa začleniť a samostatne riešiť svoje problémy najmä:
a)      z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, 
b)      pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo návykových škodlivých činností,
c)      pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby.

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTIACH
Je určená občanom odkázaným na pomoc inej osoby v prípadoch, ak týmto občanom nemôže pomoc zabezpečiť rodina. Služba je poskytovaná v domácnostiach občanom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a kontaktu so spoločenským prostredím.


PRÁČOVŇA pri Dome s opatrovateľskou službou, Ul. V. Šrobára
PRÁČOVŇA pri Centre opatrovateľskej služby mestskej časti Veča
Zabezpečujú pranie a žehlenie prádla a osobnej bielizne opatrovaných klientov.


ÚTULOK
Slúži na zabezpečenie ubytovania a poradenstvo pre občanov bez prístrešia, ktorí sú v hmotnej núdzi.

ZARIADENIE PRE SENIOROV (DOMOV DÔCHODCOV)
Zabezpečuje nevyhnutnú komplexnú starostlivosť spočívajúcu v poskytovaní stravovania, bývania a zaopatrenia klientom, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku, klientom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav vyžadujú sústavnú starostlivosť inej osoby alebo poskytovanie starostlivosti v domove potrebujú z iných vážnych dôvodov. Cieľom je vytvoriť prostredie simulujúce domov, so zachovaním maximálneho súkromia klientov, podnecovaním k zachovaniu ich psychického a fyzického zdravia. K uvedenému prispieva i ďalšia starostlivosť spočívajúca v poskytovaní poradenstva, organizovaní záujmovej, kultúrnej a rehabilitačnej činnosti.

RIADITEĽSTVO OSS
Činnosť všetkých zariadení zastrešuje Riaditeľstvo Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa. Táto organizačná zložka rieši zmluvné vzťahy s klientmi, poskytuje ekonomický, účtovný a personálny servis pre jednotlivé zariadenia sociálnych služieb, zabezpečuje údržbu objektov a vo vzťahu k vonkajšiemu prostrediu.

 

Fotogaléria k článku
Sídlo Riaditeľstva OSS
Sídlo Riaditeľstva OSS
kontakt: Dr. Ľubor Gáll
posledná aktualizácia: 15.12.2017 10:27
počet zobrazení: 6681

rss

top