Sťažnosti a podnety

PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM, PODÁVANIE SŤAŽNOSTÍ A POSTUP PRI VYBAVOVANÍ PODANÍ V OSS MESTA ŠAĽA

 

 

A. INFORMÁCIE

 

 

Sprístupňovanie informácií na základe žiadosti

 

1.    Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré má OSS k dispozícii okrem obmedzenia sprístupnenia informácií alebo zamedzenia prístupu k informáciám v prípadoch, určených zákonom.

2.    Informácie, ktoré by museli byť pre žiadateľa na základe jeho žiadosti novo vytvorené, prípadne existujúce informácie účelovo upravované, napr.: stanoviská, právne názory, výklad zákonov, rozbory, prognózy, štatistiky, nové výpočty a pod. nie sú informáciami v zmysle zákona o slobode informácií.

3.    Každý žiadateľ má právo na sprístupnenie informácií bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý o informáciu požiadal.

4.    Žiadateľ môže žiadosť podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom, preukazujúcim, že žiadosť podal.

5.    O žiadosti, ktorá je podaná ústne vykoná zamestnanec OSS, ktorý žiadosť prijal písomný záznam. Elektronicky môže žiadateľ podať žiadosť aj na adrese: oss@sala.sk.

6.    Žiadosť podaná na OSS a spôsob jej vybavenia musí byť zaevidovaná spôsobom, ktorý určuje zákon o slobode informácií.

7.    Ústne a telefonicky bez písomného záznamu OSS poskytuje informácie len v rozsahu povinne a dobrovoľne zverejňovaných informácií.

8.    Úhrada nákladov za sprístupnenie informácií je určená sadzobníkom podľa prílohy č. 1 tohto príkazu. Úhradu nákladov za sprístupnenie informácií OSS nemusí voči žiadateľovi uplatniť.

 

Prijímanie žiadostí, ich evidencia a vybavovanie

 

1.    Došlou žiadosťou je žiadosť doručená OSS poštou, faxom, elektronickou poštou alebo podanou žiadateľom osobne v podateľni OSS. Žiadosťou podanou na OSS je aj zapísaná ústna žiadosť, alebo iným technicky vykonateľným spôsobom podaná žiadosť.

2.    Každá došlá alebo podaná žiadosť sa zaeviduje v podateľni OSS. Zamestnanec OSS, ktorému je doručená žiadosť prostredníctvom faxu alebo elektronickou poštou, jej písomnú formu doručí podateľni na zaevidovanie. Zamestnanec doručí do podateľne OSS na zaevidovanie aj ústnu žiadosť, o ktorej spíše záznam na určenom formulári.

3.    Podateľňa OSS zaeviduje žiadosť v centrálnej evidencii a pridelí ju na vybavenie príslušnému zamestnancovi.

4.    Na vybavenie každej žiadosti začína plynúť lehota od nasledujúceho pracovného dňa od doručenia žiadosti OSS.

5.    Žiadosť musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmych pracovných dní odo dňa plynutia lehoty pre jej vybavenie. Predĺžiť lehotu o ďalších osem pracovných dní je možné len zo závažných dôvodov, ktorými sú: vyhľadávanie a zber väčšieho počtu informácii požadovaných v jednej žiadosti a preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých je možno predpokladať, že v predĺženej lehote budú odstránené. Predĺžiť lehotu na vybavenie žiadosti nie je možné, ak sa žiadosti nevyhovuje a informácia sa nesprístupňuje.

6.    Za dodržanie lehôt stanovených na vybavenie žiadosti zodpovedá pracovník určený na vybavovanie žiadostí.

7.    Všetky písomnosti a rozhodnutia, ktoré sa týkajú vybavenia žiadosti podpisuje za OSS riaditeľ. Výlučne riaditeľ môže rozhodnúť o tom, že informácia bude žiadateľovi sprístupnená bezplatne.

8.    Spis o žiadosti sa ukladá u zamestnanca určeného na vybavovanie žiadostí za OSS. Spis musí obsahovať všetky originálne písomnosti týkajúce sa vybavovanej žiadosti. Všetky písomnosti založené v spise musia byť označené číslom z centrálnej evidencie žiadostí vedenej v podateľni OSS.

9.    Evidencia o žiadostiach, vedená podateľňou OSS podľa § 20 zákona o slobode informácií obsahuje najmä:

a)    dátum podania žiadosti a informáciu o žiadateľovi,

b)    obsah žiadosti, formu podania,

c)    výsledok, formu a dátum vybavenia žiadosti,

d)    podanie opravného prostriedku.

 

Opravné prostriedky

 

1.     Proti rozhodnutiu OSS ako povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona o slobode informácií.

2.     Odvolanie sa podáva OSS, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. Odvolanie sa podáva na podateľni. Ak je odvolanie adresované priamo riaditeľovi, tento je povinný odovzdať odvolanie do podateľne na zaevidovanie. O odvolaní rozhoduje nadriadený povinnej osoby, ktorá vo veci rozhodla alebo mala rozhodnúť. O odvolaní proti rozhodnutiu rozhoduje riaditeľ.

3.     Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil, za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

4.     Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona.

 

 

 

B. SŤAŽNOSTI A PODANIA

 


Podávanie a prijímanie sťažností

 

1.    Sťažnosť možno podať písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou poštou.

2.    Sťažnosť podanú písomne prijíma podateľňa OSS mesta Šaľa so sídlom na Hornej ul. 11 v Šali. ktorá ju po zaevidovaní odstúpi útvaru vybavovania sťažností príslušnému zamestnancovi.

3.    O ústnej sťažnosti, ktorú nemožno vybaviť ihneď pri jej podaní zamestnanec zariadenia alebo Riaditeľstva OSS vyhotoví písomný záznam o ústnej sťažnosti. Ak sťažovateľ odmietne záznam podpísať, poverený zamestnanec záznam odloží s poznámkou o odmietnutí podpísania.

4.    Sťažnosť podaná telefaxom alebo elektronickou poštou (okrem zaručeného elektronického podpisu) sa považuje za písomnú iba vtedy, ak ju sťažovateľ do 5 pracovnýchdní od doručenia potvrdí podpisom, inak poverený zamestnanec sťažnosť odloží.

5.    Sťažnosť, ktorú OSS nie je príslušné vybaviť poverený zamestnanec postúpi najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia mestu alebo orgánu verejnej správy príslušnému na vybavenie a zároveň o tom upovedomí sťažovateľa.

6.     Písomnosti súvisiace s vybavovaním sťažnosti, ktorú podalo viac sťažovateľov spoločne a nie je v nej určené komu z nich sa majú doručovať, poverený zamestnanec zašle sťažovateľovi, ktorý je uvedený ako prvý.

 

Evidencia sťažností

 

1.      Centrálnu evidenciu prijatých sťažností vedie sociálna pracovníčka, oddelene od evidencie ostatných písomností.

2.      Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť sa eviduje v roku, v ktorom bola doručená, v poznámke sa uvedie číslo sťažnosti, s ktorou súvisí.


Príslušnosť na vybavenie sťažnosti

 

1.      Ak sťažnosť smeruje proti činnosti riaditeľa OSS, odstúpi sa na vybavenie útvaru hlavného kontrolóra mesta.

2.      Ak sťažnosť smeruje proti činnosti vedúcich jednotlivých zariadení, príslušný na jej prešetrenie a vybavenie je riaditeľ OSS alebo poverený zamestnanec Riaditeľstva OSS. Písomné oznámenie o vybavení sťažnosti podpisuje vždy riaditeľ OSS.

3.      Ak sťažnosť smeruje proti zamestnancovi OSS, na jej šetrenie a vybavenie je príslušný vedúci zamestnanec v podriadenosti ktorého je zamestnanec zaradený. Riaditeľ OSS môže prideliť vybavovanie sťažnosti inému zamestnancovi.


Lehota na vybavenie sťažnosti

 

1.    Poverený zamestnanec požiada vecne príslušný organizačný útvar alebo vedúceho zariadenia v lehote do 15 pracovných dní o stanovisko k sťažnosti.

2.    Poverený zamestnanec je povinný sťažnosť vybaviť v lehote do 30 pracovných dní. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže poverený zamestnanec predĺžiť lehotu pred jej uplynutím o 30 pracovných dní. O tejto skutočnosti informuje sťažovateľa písomnou formou.


Prešetrovanie sťažnosti

 

1.    Sťažností prešetrujú vecne príslušný zamestnanci organizačných útvarov OSS.

2.    O prešetrení sťažnosti vyhotoví zamestnanec, ktorý sťažnosť prešetruje záznam  ktorý postúpi sociálnej pracovníčke zodpovednej za centrálnu evidenciu sťažností v OSS.

3.    V prípade zistenia nedostatkov pri prešetrovaní sťažnosti je povinnosťou vedúceho vecne príslušného organizačného útvaru OSS:

a)    určiť osobu zodpovednú za zistené nedostatky,

b)    prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku,

c)    predložiť prijaté opatrenia poverenému zamestnancovi,

d)    predložiť správu o splnení opatrení a uplatnení právnej zodpovednosti riaditeľovi OSS.


Vybavenie sťažnosti

 

1.    Poverený zamestnanec vyhotoví písomné oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti, ktoré predloží na podpis riaditeľovi OSS a odošle sťažovateľovi. Odoslaním písomného oznámenia o výsledku prešetrenia sťažnosti je sťažnosť vybavená.


Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť

 

1.     V prípade opakovanej sťažnosti poverený zamestnanec prekontroluje správnosť vybavenia predchádzajúcej sťažnosti o čom vyhotoví záznam. Ak bola predchádzajúca sťažnosť vybavená správne, táto skutočnosť sa oznámi sťažovateľovi s odôvodnením a poučením, že ďalšie opakované sťažnosti odloží. Sťažnosť iného sťažovateľa v tej istej veci, ktorá bola vybavená sa neprešetruje. Opakovaná sťažnosť sa vybavuje v lehote do 60 pracovných dní. Oznámenie o vybavení opakovanej sťažnosti podpisuje riaditeľ OSS.

2.     Opakovanú sťažnosť nesmie vybavovať poverený zamestnanec, ktorý vybavoval sťažnosť, na ktorú bola doručená opakovaná sťažnosť.

 


Sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti a sťažnosť proti odloženiu sťažnosti

 

1.      Sťažnosť, v ktorej sťažovateľ vyjadril nesúhlas s vybavovaním alebo odložením svojej predchádzajúcej sťažnosti je novou sťažnosťou proti postupu hlavného mesta pri vybavovaní sťažnosti alebo odloženiu sťažnosti. Takáto sťažnosť nie je opakovanou sťažnosťou. Sťažnosť proti vybaveniu sťažnosti alebo odloženiu sťažnosti prešetruje poverený zamestnanec v lehote do 60 pracovných dní. Oznámenie o vybavení sťažnosti proti vybavovaniu sťažnosti a sťažnosti proti odloženiu sťažnosti podpisuje riaditeľ OSS.

2.      Sťažnosť proti vybaveniu sťažnosti nesmie vybavovať poverený zamestnanec, ktorý vybavoval sťažnosť, na ktorú bola doručená sťažnosť proti vybaveniu sťažnosti.


Kontrola vybavovania sťažností


Internú kontrolu vybavovania sťažností vykonáva riaditeľ OSS.

kontakt: Dr. Ľubor Gáll
posledná aktualizácia: 11.01.2019 09:31
počet zobrazení: 13138
Komentár k tomuto článku (počet reakcií: 1)
Overovací kód

Informácie

Ochrana proti spamu. Je potrebné opísať vygenerovaný bezpečnostný kód.

  
DátumPredmetAutor
08.09.2014eaOslmm0oGwIpBeRcgfMA
  

Poskytujeme Vám možnosť komentára k vyššie uvedenému článku, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Príspevky adresované priamo organizácii zasielajte cez formulár "Napíšte nám", ktorý sa nachádza pod ikonkou červeného tlačítka na grafickom banery nášho portálu. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky kontaktujte administrátora.

rss

top