Prehľad právnych predpisov

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovísk uplatňovaných v činnosti OSS Šaľa

 

 

 

1.    Zákon NR SR č. 50/2012 Z,z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 448/2008 Z.z.

2.    Zákon NR SR č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach

3.    Zákon NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

4.    Zákon NR SR č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

5.    Zákon NR SR č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde

6.    Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov

7.    Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

8.    Zákon NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

9.    Zákon NR SR č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov

10.  Zákon NR SR č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

11.  Zákon NR SR č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov

12.  Zákon NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

13.  Zákon NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov

14.  Nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

15.  Zákon NR SR č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov

16.  Zákon NR SR č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov

17.  Zákon NR SR č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov

18.  Zákon NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmenea doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

19.  Zákon NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

20.  Zákon NR SR č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

21.  Zákon NR SR č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov

22.  Zákon NR SR č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov

23.  Zákon NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

24.  Zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

25.  Zákon NR SR č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

26.  Zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov

27.  Zákon NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmovv znení neskorších predpisov

28.  Zákon č 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

29.  Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

30.  Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

31. Zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

kontakt: Dr. Ľubor Gáll
posledná aktualizácia: 11.01.2019 09:31
počet zobrazení: 2064
Komentár k tomuto článku (počet reakcií: 0)
Overovací kód

Informácie

Ochrana proti spamu. Je potrebné opísať vygenerovaný bezpečnostný kód.

  
DátumPredmetAutor
  

Poskytujeme Vám možnosť komentára k vyššie uvedenému článku, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Príspevky adresované priamo organizácii zasielajte cez formulár "Napíšte nám", ktorý sa nachádza pod ikonkou červeného tlačítka na grafickom banery nášho portálu. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky kontaktujte administrátora.

rss

top