Posudok odkázanosti

Posúdenie odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej  fyzickej osoby a vydanie rozhodnutia o odkázanosti  na sociálnu službu je nevyhnutné pre poskytovanie nasledovných sociálnych služieb:
- zariadenie pre seniorov (domov dôchodcov)
- domov sociálnych služieb
- opatrovateľská služba v domácnostiach a v domoch s opatrovateľskou službou

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu a na poskytovanie služieb zariadenia pre seniorov sa podáva na Mestskom úrade v Šali. Tlačivá žiadosti si môžete stiahnuť na tejto stránke alebo na oficiálnej internetovej stránke mesta Šaľa www.sala.sk.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti poskytovaním služieb domova sociálnych služieb sa podáva na Úrade nitrianskeho samosprávneho kraja. Tlačivo žiadosti si môžete stiahnuť na internetovej stránke úradu www.unsk.sk.POSUDKOVÁ ČINNOSŤ

Posudkovou činnosťou zisťuje obec, mesto alebo VÚC odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na sociálnu službu v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a na opatrovateľskú službu.
Pozostáva z:

a) Lekárska posudková činnosť je hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby a zmien zdravotného stavu fyzickej osoby, ktoré vykonáva posudkový lekár obce.
b) Sociálna posudková činnosť je posudzovanie
- individuálnych predpokladov fyzickej osoby,
- rodinného prostredia fyzickej osoby a
- prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie  fyzickej osoby do spoločnostiPOSUDOK

Vydáva ho obec, mesto alebo VÚC a obsahuje:
a) stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
b) znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách,
c) návrh druhu sociálnej služby,
d) určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.

Ak zdravotný stav žiadateľa neumožňuje podpísať a  podať žiadosť osobne, priloží sa k žiadosti potvrdenie ošetrujúceho lekára.KONTAKTY

Mestský úrad
Nám. Svätej Trojice 7
927 15  Šaľa
www.sala.sk
Telefón: 031 7705981

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
- odbor sociálnych vecí
M. Rázusa 2/A
949 01  Nitra
www.unsk.sk
Telefón: 037 6922989

kontakt: Mgr. Iveta Kminiaková
posledná aktualizácia: 21.03.2024 11:59
počet zobrazení: 10648

rss

top