Útulok

Aktuálne informácie o dianí v Krízovom centre nájdete aj na facebooku: 

https://www.facebook.com/krizovecentrum.sala/about?section=bio&lst=100055588179574%3A100055588179574%3A1600759802

 

ÚTULOK

1. Útulok je zariadením poskytujúcim sociálne služby krízovej intervencie fyzickej osobe, ktorá:
a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a
b) ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie ubytovanie užívať.

2. Útulok rozsahom služieb poskytuje:
a) ubytovanie na určitý čas
b) sociálne poradenstvo
a vytvorené sú v ňom podmienky na:
c) vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny
d) prípravu stravy
e) pranie a údržbu bielizne a šatstva
f) záujmovú činnosť.

3. Za občana bez prístrešia sa pre účely prevádzky útulku považuje občan, ktorý zo sociálnych, rodinných alebo finančných dôvodov prechodne nie je schopný zabezpečiť si podmienky pre normálny ľudský život.

4. Útulok poskytuje prechodné ubytovanie klientom, ktorí potrebujú osobitnú pomoc alebo spoločensky neprispôsobivým občanom. Ubytovanie sa poskytuje na nevyhnutný čas, pokiaľ si klient nevyrieši bytovú situáciou, spravidla najviac na obdobie 12 mesiacov. V odôvodnených prípadoch môže byť poskytovanie služby so súhlasom riaditeľa poskytované i dlhšie.

5. Služby útulku sa poskytujú na základe písomnej zmluvy uzavretej medzi klientom a OSS mesta Šaľa.

6. Prevádzkové priestory Útulku sú umiestnené v objekte Krízového centra na Partizánskej ul. 1 v Šali.


CENNÍK


1. Platba za služby útulku poskytované pobytovou formou pozostáva z úhrad za jednotlivé činnosti v rozsahu:
1.1. odborné činnosti, ktorými sú:
1.1.1. sociálne poradenstvo,
1.1.2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
1.1.3. pracovná terapia,
1.2. obslužné činnosti, ktorými sú:
1.2.1. ubytovanie na určitý čas
1.2.2. utváranie podmienok na pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
1.3. ďalšie činnosti spočívajúce v:
1.3.1. poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi, 
1.3.2. utváraní podmienok na prípravu stravy,
1.3.3. utváraní podmienok na vykonávanie nevyhnutnej osobnej hygieny,
1.3.4. utváranie podmienok na záujmovú činnosť.

2. Denná sadzba úhrad za služby útulku je: 

2. Úhrada za jednotlivé činnosti útulku

v euro

2.1.1.  sociálne poradenstvo

bezplatne

2.1.2.  pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

bezplatne

2.1.3.  rozvoj pracovných zručností

bezplatne

2.1. odborné činnosti spolu

0,00

2.2.1.  ubytovanie na určitý čas

0,65

2.2.2.  utváranie podmienok na  pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva

0,15

2.2. obslužné činnosti spolu

0,80

2.3.1.  poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi

bezplatne

2.3.2.  utváranie podmienok na prípravu stravy

0,10

2.3.3.  utváranie podmienok na vykonávanie nevyhnutnej zákl. osob. hygieny

0,20

2.3.4.  utváranie podmienok na záujmovú činnosť

0,10

2.3. ďalšie činnosti spolu

0,40

Suma dennej úhrady za činnosti útulku

1,20
3. Sadzba dennej úhrady za služby útulku sa vypočíta ako súčet úhrad za jednotlivé odborné činnosti, jednotlivé obslužné činnosti a jednotlivé ďalšie činnosti.

4. Suma mesačnej úhrady za služby útulku sa stanoví ako 30-násobok dennej úhrady.

5. Ak prijímateľ služieb pod vplyvom alkoholu, po použití omamných prostriedkov či psychotropných látok alebo zámerne biologicky znečistí posteľnú bielizeň, uhradí za poskytnutie čistej bielizne 3,– eurá za každú výmenu mimo pravidelného dvojtýždenného cyklu.

6. Za dni prerušenia poskytovania služieb v útulku platí prijímateľ úhradu za ubytovanie v plnej výške. Za dni neprítomnosti v zariadení však neplatí úhradu za obslužné činnosti a ďalšie činnosti.KONTAKT

Útulok
Krízové centrum
Partizánska 1032/1
927 01 ŠAĽA
Telefón: +421 31 7706537
Vedúci: Mgr. Monika Jurík

Fotogaléria k článku

kontakt: Mgr. Monika Jurík
posledná aktualizácia: 22.09.2020 11:51
počet zobrazení: 19385

rss

top