Terénna opatrovateľská služba

1. Terénna opatrovateľská služba občanovi v jeho domácnosti ak je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby pri:
1.1. úkonoch sebaobsluhy
1.2. úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť
1.3. základných sociálnych aktivitách
1.4. dohľade

2. Opatrovateľská služba sa poskytuje priamo v byte alebo rodinnom dome klienta. Poskytuje ju profesionálna opatrovateľka, ktorá je v riadnom pracovnom vzťahu k OSS.

3. Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať uchádzačovi:
a) schopnému žiť bez cudzej pomoci v doterajšom prostredí
b) ktorý má zabezpečenú starostlivosť v rodine s možnosťou rodinných príslušníkov poskytovať primeranú pomoc
c) trvalo pripútanému na lôžko, postihnutému psychickými poruchami, pod vplyvom ktorých ohrozuje seba a svoje okolie
d) trpiacemu na prenosné choroby alebo uchádzačovi s inými závažnými poruchami (alkoholizmus, toxikománia, asociálne konanie...)

4. Nepriaznivý zdravotný stav preukazuje žiadateľ o opatrovateľskú službu právoplatným  rozhodnutím o odkázanosti na opatrovateľskú službu, ktoré vydá na základe jeho žiadosti mesto Šaľa a podľa ktorého stupeň jeho odkázanosti je najmenej II. podľa prílohy č. 3 zákona č. 488/2008 Z.z. o sociálnych službách a je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách.

5. Pred podaním žiadosti o poskytovanie opatrovateľskej služby OSS si musí žiadateľ vybaviť rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú skužbu alebo preukázať na Metskom úrade skutočnosti opodstatňujúce naliehavosť riešenia jeho sociálnej situácie ešte pred vydaním rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu.

6. Minimálny rozsah úkonov opatrovateľskej služby je daný rozhodnutím o posúdení odkázanosti prijímateľa na pomoc inej fyzickej osoby a konkrétne sa dohodne medzi OSS a prijímateľom v zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby.

7. Opatrovateľská služba sa poskytuje podľa zákona o sociálnych službách.CENNÍK

(1)   Úhrada za opatrovateľskú službu v domácnosti za jednu hodinu jej poskytovania je:

3.  Úhrada za každú i začatú hodinu opatrovateľskej služby

v euro

1.1.    v obvyklom pracovnom čase v pracovných dňoch od 07,00 do 16,00 hod.

1,70

1.2.    v pracovných dňoch v čase od 16,00 do 22,00 hod.

3,70

1.3.    v pracovných dňoch v čase od 22,00 do 07,00 hod.

5,10

1.4.    v dňoch pracovného voľna a vo sviatok v čase od 07,00 do 16,00 hod.

6,10

1.5.    v dňoch pracovného voľna a vo sviatok v čase od 16,00 do 07,00 hod

7,50(2)   Suma úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnosti je diferencovaná v závislosti od jej vykonávania v obvyklom pracovnom čase v pracovných dňoch týždňa a mimo obvyklého pracovného času v pracovných dňoch týždňa, v dňoch pracovného voľna a vo sviatok.

(3)   Denná suma úhrady za opatrovateľskú službu sa určí podľa § 5 ods. 1 tohto VZN v závislosti od času jej poskytovania a ďalších podmienok a vypočíta sa ako súčin úhrady za jednu hodinu opatrovateľskej služby a zmluvne dohodnutého počtu hodín jej poskytovania v jednotlivých časových úsekoch dňa.

(4)   Suma mesačnej úhrady za opatrovateľskú službu pri jej poskytovaní v obvyklom pracovnom čase v pracovných dňoch týždňa sa vypočíta ako 21-násobok dennej sumy úhrady. Pri celotýždňovom poskytovaní opatrovateľskej služby sa vypočíta ako súčet
21-násobku sumy dennej úhrady za opatrovateľskú službu poskytovanú v pracovné dni týždňa a 10-násobku sumy dennej úhrady za opatrovateľskú službu poskytovanú v dňoch pracovného voľna a vo sviatok.

(5)   Ak sa terénna opatrovateľská služba poskytuje bezodkladne bez vykonania posudkovej činnosti s úhradou vo výške ekonomicky oprávnených nákladov, je úhrada za hodinu jej poskytovania stanovená  nasledovne:

5.  Za každú i začatú hodinu opatrovateľskej služby bez posúdenia

v euro

1.1.     v obvyklom pracovnom čase v pracovných dňoch od 07,00 do 22,00 hod.

5,60

1.2.     v pracovných dňoch v čase od 22,00 do 07,00 hod.

7,60

1.3.     v dňoch pracovného voľna a vo sviatok v čase od 07,00 do 22,00 hod.

10,20

1.4.     v dňoch pracovného voľna a vo sviatok v čase od 22,00 do 07,00 hod

12,60


(6)   Suma dennej úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby bez vykonania posudkovej činnosti diferencovaná v závislosti od času jej poskytovania a ďalších podmienok je určená vo výške ekonomicky oprávnených nákladov a vypočíta sa ako súčin úhrady za jednu hodinu opatrovateľskej služby podľa § 5 ods. 5 tohto VZN a zmluvne dohodnutého počtu hodín jej poskytovania v jednotlivých časových úsekoch dňa.

(7)   Suma mesačnej úhrady za opatrovateľskú službu poskytovanú bez vykonania posudkovej činnosti v obvyklom pracovnom čase v pracovných dňoch týždňa sa vypočíta ako          21-násobok dennej sumy úhrady. Pri celotýždňovom poskytovaní opatrovateľskej služby bez vykonania posudkovej činnosti sa vypočíta ako súčet 21-násobku sumy dennej úhrady za opatrovateľskú službu poskytovanú v pracovné dni týždňa a 10 násobku sumy dennej úhrady za opatrovateľskú službu poskytovanú v dňoch pracovného voľna a vo sviatok.

(8)   Prijímateľ je povinný zaplatiť úhradu za opatrovateľskú službu na celý kalendárny mesiac, v ktorom sa mu má služba poskytovať najneskôr do 15. dňa v bežnom mesiaci v hotovosti v pokladni poskytovateľa alebo bezhotovostne poukázaním platby na účet poskytovateľa.Úhrada

Úhrada za sociálnu službu v práčovni opatrovateľskej služby

(1)   Suma úhrady za pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva pre prijímateľov je:

 

9.  Úhrada za pranie a žehlenie bielizne v práčovni OS                                               

v euro

9.1.  pranie

3,00

9.2.  žehlenie

3,00

 


(2)   Úhrada za pranie a žehlenie bielizne a šatstva prijímateľa v práčovni je stanovená za jednu praciu dávku triedenej bielizne a šatstva neprevyšujúcu v suchom stave hmotnosť 5 kg osobitne za jej vypratie a za vyžehlenie.

(3)     Suma úhrady za službu práčovne sa stanoví ako súčin úhrady za jednu praciu dávku bielizne a šatstva a  zmluvne dohodnutého počtu prania a žehlenia.

(4)     Prijímateľ je povinný zaplatiť úhradu za službu práčovne v zmluvne dohodnutom rozsahu na celý kalendárny mesiac, v ktorom sa mu má služba poskytovať najneskôr do 15. dňa v bežnom mesiaci v hotovosti v pokladni poskytovateľa alebo bezhotovostne poukázaním platby na účet poskytovateľa.

 

 

KONTAKTY

Organizácia sociálnej starostlivosti
Horná ul. 11
927 01  ŠAĽA
Telefón: +421 31 7706084, 7702988
Sociálna pracovníčka: Mgr. Iveta Kminiaková  
e-mail: i.kminiakova@sala.sk


STREDISKO ŠAĽA
Vedúca strediska: Mgr. Elena Semetková
e-mail: dos@sala.sk
927 01 ŠAĽA, Ul. V. Šrobára 572/11
Telefón: +421 31 7705567


CENTRUM OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY ŠAĽA  VEČA
opatrovateľka:  Katarína Baloghová
927 05 ŠAĽA - Veča, Narcisová 1948/19
e-mail: cos@sala.sk
Telefón: +421 918 486 388

 

Fotogaléria k článku
kontakt: Mgr. Iveta Kminiaková
posledná aktualizácia: 20.03.2024 13:34
počet zobrazení: 20557

rss

top