Denné centrum


Denné centrum je nový názov pre klub dôchodcov používaný od 1.1.2009.

Denné centrum je účelovým organizačným útvarom, ktorého poslaním je uspokojovať kultúrne a spoločenské potreby starších občanov (spravidla v dôchodkovom veku) a ťažko zdravotne postihnutých občanov a poskytovať im niektoré služby. Denné centrum má charakter sociálno-spoločenského a kultúrneho zariadenia. 

Prevádzku denného centra a program jeho činnosti zabezpečuje samospráva klubu, tvorená 5 - 9 členmi pravidelne navštevujúcimi klub. Členovia samosprávy sú volení na výročnom zhromaždení klubu. Súčasne výročné zhromaždenie centra volí predsedu, ktorý je tiež členom samosprávy denného centra.

Funkčné obdobie samosprávy DC a predsedu samosprávy DC je 1 rok. Výročné zhromaždenie DC sa koná každoročne v mesiaci január.

Denné centrum samosprávnou formou organizuje podujatia kultúrno-výchovného, spoločenského a vlastivedno-turistického charakteru. V DC sa podľa záujmu návštevníkov zriaďujú záujmové útvary alebo súbory, ktoré sú jeho organickou súčasťou a ktorých činnosť organizuje samospráva.

V dennom centre je okrem spoločenských priestorov zriadené stredisko osobnej hygieny, bufet a ďalšie priestory na rozvoj záujmovej činnosti.CENNÍK

Za služby denného centra sa poplatok neplatí.KONTAKTY

DENNÉ CENTRUM Č. 1 
Horná 1952/11
927 01 ŠAĽA
dcs1@sala.sk
Telefón: +421 31 7706084, 7702988
Predseda samosprávy: Mária Bereczová

DENNÉ CENTRUM Č. 2 
Kráľovská 792/35
92701 ŠAĽA
dcs2sala@gmail.sk
Telefón: +421 918 741 139
Predseda samosprávy: Marie Rácová

DENNÉ CENTRUM Č. 3  
Narcisová 1948/19
927 05 ŠAĽA-Veča
dcs3@sala.sk
Telefón: +421 918 488 365
Predseda samosprávy: Iveta Hučková

DENNÉ CENTRUM OBČANOV SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM
Krížna ul. 4
927 01 ŠAĽA
szzpsala@salamon.sk
Telefón: +421 918 487 795
Predseda samosprávy: Rozália Galambošová

Fotogaléria k článku
Logo Denného centra č. 1
Logo Denného centra č. 1
Oslava jubilantov v DC1
Oslava jubilantov v DC1
Výlet členov DC 1 do Rajeckých Teplíc
Výlet členov DC 1 do Rajeckých Teplíc
Športový deň v DC 1
Športový deň v DC 1
Oslavy Mesiaca úcty k starším v DC 1
Oslavy Mesiaca úcty k starším v DC 1
Oslavy MDČ v DC 2
Oslavy MDČ v DC 2
Oslava jubilantov v DC2
Oslava jubilantov v DC2
Členovia DC 2 na výlete
Členovia DC 2 na výlete
Oslavy MDD v DC 2
Oslavy MDD v DC 2
Fašiangová veselica v DC 2
Fašiangová veselica v DC 2
Guláš párty v DC 3
Guláš párty v DC 3
Jubilanti DC 3
Jubilanti DC 3
Členovia DC 3 na výlete v Komárne
Členovia DC 3 na výlete v Komárne
Oslavy jubilantov v DCZPO
Oslavy jubilantov v DCZPO
Vystúpenie žiakov ZŠ Ľ. Štúra v DCZPO
Vystúpenie žiakov ZŠ Ľ. Štúra v DCZPO
Mikulášske posedenie v DCZPO
Mikulášske posedenie v DCZPO
kontakt: Mgr. Iveta Kminiaková
posledná aktualizácia: 20.03.2024 13:22
počet zobrazení: 15580

rss

top