Nízkoprahové denné centrum

 

Aktuálne informácie o dianí v Krízovom centre nájdete aj na facebooku: 

https://www.facebook.com/krizovecentrum.sala/about?section=bio&lst=100055588179574%3A100055588179574%3A1600759802

1.      V nízkoprahovom dennom centre (ďalej len „NDC“) sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorou je j
ej ohrozenie sociálnym vylúčením alebo obmedzenie schopnosti spoločensky sa začleniť a samostatne riešiť svoje problémy najmä:

a)      z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,

b)      pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo návykových škodlivých činností,

c)      pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby.

2.      Nízkoprahové denné centrum pre fyzickú osobu v nepriaznivej sociálnej situácii:

a) poskytuje

1.    sociálne poradenstvo

2.    pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

b) utvárajú sa podmienky na

1.   výdaj stravy alebo potravín,

2.   vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny

3.      Cieľom sociálnej služby poskytovanej NDC je:

-        sociálna inklúzia prijímateľov s osobitnými potrebami

-        poskytovanie služieb s využitím metód sociálnej práce

-        napojenie na existujúce projekty terénnej sociálnej práce

-        ochrana verejného zdravia a poriadku

-        realizácia opatrení komunitného plánu sociálnych služieb

4.      Cieľovou skupinou prijímateľov sociálnych služieb NDC sú najmä fyzické osoby s osobitnými potrebami – najmä bez domova z dôvodu:

-     duševných porúch,

-     vyrastanie v detských domovoch,

-     straty pracovných návykov z dôvodu dlhodobej nezamestnanosti,

-     staroby a nepriaznivého zdravotného stav,

-     opustenosti,

-     finančnej insolventnosti z dôvodu závislostí,

-     alkoholizmu či toxikománie.

5.      Zariadenie má nízkoprahový charakter. Poskytuje sociálnu službu, ktorá je pre fyzickú osobu ľahko dostupná, uľahčuje jej kontakt so sociálnym prostredím a poskytuje sa v jej prirodzenom prostredí.

6.      O poskytovaní služieb NDC sa vedie evidencia so základnými osobným údajmi. Ak prijímateľ odmietne uviesť tieto osobné údaje, vedie sa evidencia v rozsahu jeho mena a priezviska, prípadne len iniciály jeho mena.

 

Metódy práce a spôsob poskytovania sociálnej služby NDC tvoria:

Hygienický servis poskytnutím služieb súvisiacich so zabezpečením osobnej hygieny prijímateľov, ktorými súnajmä použitie toalety, sprchy, umyvárne. Môže zahŕňať aj poskytnutieprostriedkov osobnej hygieny a pomôcok uľahčujúcich osobnú hygienu, ako sú hygienické vreckovky, toaletný papier, šampón, mydlo a pod.

Poskytnutie prvej zdravotnej pomoci spočívajúce v meraní telesnej teploty, hmotnosti, výšky, aplikácia voľne dostupných liekov zaradených v lekárničke prvej pomoci, neinvazívnom ošetrení rán  (dezinfekcia, prekrytie, preväz  a pod.)

Situačná intervencia poskytnutím okamžitej sociálnej, zdravotnej alebo psychologickej pomoci prijímateľom, ktorúaktuálne potrebujú. Cieľom jevytvorenie bezpečného priestoru pre vyjadrenie problému prijímateľa a následný odbornýzásah pracovníka NDC.

Distribúcia informačno-edukačných materiálov pracovníkmi NDC o možnostiach poskytovania služieb, najmä základné informácie o možnostiach prenocovania,sociálnej pomoci, pracovných ponukách a možnostiach využitia následných služieb podľaIndividuálnych potrieb prijímateľa.

Konzultácia ako odborná činnosť spočívajúca v poskytnutí odbornej pomoci, rady alebo usmerneniaprijímateľovi, umožniť mu lepšiu orientáciu v danej problematike a naposkytnúť mu informácií o možnostiach riešenia jeho sociálnej situácie podľa jeho individuálnych potrieb. Súčasťou konzultácie je aj distribúcia prijímateľa špecializovanými inštitúciami. Na poskytnutie odborných poradenských služieb

Sociálna asistencia sprevádzaním prijímateľa do verejných inštitúcií (orgány miestnej štátnej správy,samosprávy, nemocnice a pod.) pri vybavovaní administratívnych, právnych,zdravotných a iných úkonov a zlepšiť jeho aktuálnu situáciu.Pomôcťpri prekonávaní bariér v kontakte s verejnými  inštitúciami a sprostredkovať prijímateľom inštitucionálne služby s cieľom jehoaktivizovania a posilnenia vnútorných schopností návratu do života v prirodzenom prostredí.

Distribúcia prijímateľa na iné odborné profesie alebo inštitúcie priamym alebo nepriamym (napr. formou informačného materiálu) sprostredkovaním ďalších služieb, ktoré svojím charakterom presahujú možnosti NDC.

Systém včasného varovania na zisťovanie zmien kvality a trendov v danej problematikeprostredníctvom prepojenia a výmeny informácií medzi prijímateľmi, poskytovateľmi a inými profesiami. Systém včasného varovania slúži na predchádzanie alebominimalizovanie škôd. Poskytovateľ služby všetkými dostupnýmiprostriedkamivčas informuje prijímateľov o zmenách a ich možných dopadoch.

Špecializované poradenstvo, ktoré svojím charakterom presahujú profesijné možnosti pracovníkov NDC,pričom sú nevyhnutné pre zabezpečenie efektívnej pomoci prijímateľovi v jeho zložitejživotnej situácii napr. pomoc klientom v oblasti zdravotnej, sociálnej alebo právnej

NDC je personálne obsadené 3 zamestnancami v pracovnej pozícii:

a)      odborný manažér

b)      odborný pracovník

c)      pracovník

 

OTVVÁRACIE HODINY


Nízkoprahové denné centrum je otvorené v pracovné dni týždňa:

od 07,30 do 15,30 hod. 


CENNÍK

Sociálne služby Nízkoprahového denného centra sú poskytované bezplatne.

 


KONTAKT

Krízové centrum
Nízkoprahvé denné centrum
Partizánska 1
92701 ŠAĽA
Odborný garant: Mgr. Mária Krásna
Telefón: +421 917 384 901 
ndc@sala.sk

kontakt: Mgr. Mária Krásna
posledná aktualizácia: 20.03.2024 14:28
počet zobrazení: 10435

rss

top