Zariadenie pre seniorov

ZARIADENIE PRE SENIOROV

Zariadenie pre seniorov – domov dôchodcov (ďalej len ZPS alebo zariadenia) je určené pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek. Zariadenia pobytovou formou poskytuje  sociálne služby spočívajúce v odborných činnostiach, ubytovaní, stravovaní ostatných obslužných činnostiach a ďalších činnostiach.

Prevádzka zariadenia je celoročná. Jeho poslaním je vytvoriť prostredie simulujúce rodinné prostredie domova pri plnom rešpektovaní súkromia prijímateľov a ich podnecovaním k zachovaniu svojho psychického a fyzického zdravia. 

Zariadenie môže poskytovať sociálne služby prijímateľovi:
a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo
b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V rámci celodenného stravovania poskytuje ZPS klientovi stravu pripravovanú v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klienta a podľa stravných jednotiek, v rozsahu: raňajky, desiata, obed, olovrant a večera . Pri diabetickej diéte sa poskytuje druhá večera. Prijímateľ je povinný odobrať najmenej dve jedlá denne, z ktorých jedno musí byť obed alebo večera.

Za ubytovanie v ZPS sa považuje užívanie podlahovej plochy 1 – 3 posteľovej izby, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov, užívanie prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním.


UPOZORNENIE!

Žiadosť o poskytovanie opatrovateľskej služby možno podať až po vydaní právoplatného rozhodnutia o odkázanosti žiadateľa na pomoc inej fyzickej osoby mestom Šaľa.
Žiadosť sa podáva na Mestskom úrade v Šali, žiadatelia s trvalým pobytom mimo Šale podávajú žiadosť na príslušnom obecnom úrade.
Podrobnosti so pozrite v časti POSUDOK ODKÁZANOSTI kde si môžete stiahnuť i žiadosti o vydanie posudku o odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.


CENNÍK

1. Platba za služby zariadenia pre seniorov poskytované pobytovou formou celoročne pozostáva z úhrad za sociálnu službu v rozsahu:
1.1. odborné činnosti, ktorými sú:
1.1.1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
1.1.2. sociálne poradenstvo,
1.1.3. sociálna rehabilitácia,
1.2. obslužné činnosti, ktorými sú:
1.2.1. ubytovanie, za ktoré sa považuje užívanie podlahovej plochy izby, príslušenstva a spoločných priestorov, užívanie prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti, jej príslušenstva a spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s ubytovaním,
1.2.2. celodenné stravovanie pripravované v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek a zdravotný stav prijímateľa a podľa finančných stravných noriem v rozsahu raňajky, obed, večera a dve (pri diabetickej diéte tri) vedľajšie jedlá denne,
1.2.3. upratovanie,
1.2.4. pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
1.3. ďalšie činnosti spočívajúce v:
1.3.1.utváraní podmienok na úschovou cenných vecí,
1.3.2. zabezpečovaní záujmovej činnosti,
1.3.3. požičiavaní pomôcok.

2. Úhrada za jednotlivé činnosti v ZPS a denná suma úhrady bez ubytovania a stravovania v závislosti od stupňa odkázanosti prijímateľ na pomoc inej fyzickej osoby je:

2. Úhrada za činnosti poskytované prijímateľom ZPS

stupeň odkázanosti prijímateľa na pomoc inej FO

IV.

stupeň

V.

stupeň

VI.

stupeň

2.1.1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzic. osoby

1,60

1,90

2,30

2.1.2. sociálne poradenstvo

Bezplatne

2.1.3. sociálna rehabilitácia

Bezplatne

2.1. odborné činnosti spolu

1,60

1,90

2,30

2.2.1. ubytovanie – upravuje § 9 ods.5  tohto VZN

2.2.2. stravovanie – upravuje § 10 ods. 1 tohto VZN

2.2.3. upratovanie

1,70

1,70

1,70

2.2.4. pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

1,00

1,20

1,50

2.2.5. režijné náklady na prípravu stravy

1,20

1,20

1,20

2.2. obslužné činnosti bez ubytovania a stravovania spolu

3,90

4,10

4,40

2.3.1. utváranie podmienok na úschovu cenných vecí

0,10

0,10

0,10

2.3.2. zabezpečovanie záujmovej činnosti

0,35

0,35

0,35

2.3.3. poskytovanie osobného vybavenia

0,05

0,05

0,05

2.3. ďalšie činnosti spolu 

0,50

0,50

0,50

Suma dennej úhrady za činnosti ZPS bez ubytovania a stravy

6,00

6,50

7,203. Denná úhrada za ubytovanie v ZPS diferencovaná v závislosti od štandardu a vybavenia obytnej miestnosti je:

Ubytovanie – druh                                                        v euro

na základe rozhodnutia

bez posúdenia

1.1.    v trojposteľovej izbe bez príslušenstva

2,40

7,00

1.2.    v dvojposteľovej izbe bez príslušenstva

2,90

8,00

1.3.    v dvojposteľovej izbe s príslušenstvom

3,40

9,00

1.4.    v jednoposteľovej izbe bez príslušenstva

3,90

10,00

1.5.    v jednoposteľovej izbe s príslušenstvom

4,40

12,004. Úhrada za jednotlivé jedlá poskytované v rámci stravovania v ZPS pri pobytovej forme sociálnej služby stanovená diferencovane podľa druhu poskytovanej stravy je:

Druh stravy

Pripravované

jedlo

Rozpis nák-

ladov na ná-

kup potravín

Režijné

náklady

v euro

Úhrada prijímateľa

v euro

Suma dennej úhrady

Racionálna

Raňajky

1,05

0,22

1,27

6,95

Desiata

0,60

0,13

0,73

Obed

2,30

0,48

2,78

Olovrant

0,60

0,13

0,73

Večera

1,20

0,25

1,45

Diabetická

Raňajky

1,05

0,19

1,24

8,00

Desiata

0,70

0,12

0,82

Obed

2,40

0,42

2,82

Olovrant

0,70

0,12

0,82

Večera

1,40

0,25

1,65

Druhá večera

0,55

0,10

0,65

 

 

 

 

 

  

 

 

5. Sadzba dennej úhrady za služby zariadenia pre seniorov sa vypočíta ako súčet úhrad za ubytovanie podľa ods. 3, jednotlivé ostatné obslužné činnosti, jednotlivé odborné činnosti, jednotlivé ďalšie činnosti v závislosti od stupňa odkázanosti podľa ods. 2 a stravného podľa ods. 4.

6. Ak sa poskytujú služby zariadenia prijímateľovi, ktorý dovŕšil dôchodkový vek a žiada o jej poskytovanie z iných vážnych dôvodov a v súlade s ustanovením § 49, ods. 14 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách sa neposudzuje jeho odkázanosť na sociálnu službu, určí poskytovateľ úhradu za služby zariadenia podľa ods. 2 sadzbou prislúchajúcou V. stupňu odkázanosti prijímateľa na pomoc inej fyzickej osoby a za ubytovanie sadzbou podľa ods. 3 uvedenou v stĺpci „na základe rozhodnutia“. Stravné sa určí podľa ods. 4

7. Pokiaľ sa služby zariadenia poskytujú bez vykonania posudkovej činnosti podľa §51a s úhradou podľa § 73, ods. 19 zákona o sociálnych službách v platnom znení najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov, denná úhrada za služby zariadenia sa určí ako súčet úhrad za jednotlivé odborné činnosti, jednotlivé obslužné činnosti a jednotlivé ďalšie činnosti podľa ods. 5,  za ubytovanie podľa ods. 3 sadzbou uvedenou v stĺpci „bez posúdenia“ a stravného určeného v ods. 4.

8. Suma dennej úhrady za služby zariadenia pre seniorov sa vypočíta ako súčet úhrad za  stravovanie, ubytovanie podľa štandardu a vybavenia, ostatné jednotlivé obslužné činnosti, jednotlivé odborné činnosti a jednotlivé ďalšie činnosti určené v závislosti od zaradenia do stupňa odkázanosti na pomoc inej osoby alebo príslušnej sadzby úhrad bez vykonania posudkovej činnosti podľa §51a s úhradou podľa § 73, ods. 20 zákona o sociálnych službách v platnom znení najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.

9. Výška mesačnej úhrady za služby v zariadenia pre seniorov sa stanoví ako 30-násobok dennej sadzby.

10. Za dni prerušenia poskytovania služieb v zariadení platí prijímateľ úhradu za ubytovanie v plnej výške. Za dni neprítomnosti v zariadení však neplatí úhradu za odborné činnosti, ostatné obslužné činnosti a ďalšie činnosti. Stravovanie sa tiež zúčtuje podľa skutočne odobratej stravy v mesiaci.KONTAKT

Zariadenie pre seniorov
Nešporova 1011/21
92701 ŠAĽA
zps@sala.sk
Telefón: + 421 31 7704500

vedúca zariadenia a sociálna pracovníčka:         
Mgr. Jana Hanáková
telefón +421 31 7704501
e-mail: soc.zps@sala.sk

hlavná sestra:
Silvia Benyíková
telefón +421 31 7704501
e-mail: sestra.zps@sala.sk

služobná miestnosť a klienti:
telefón +421 31 7704500  

 

 

Fotogaléria k článku
Zeleň v areáli zariadenia
Zeleň v areáli zariadenia
Vstup do objektu ZPS
Vstup do objektu ZPS
Posedenie na priedomku
Posedenie na priedomku
Starostlivosť o klientov
Starostlivosť o klientov
Oddychový priestor zariadenia
Oddychový priestor zariadenia
Jubilanta zariadenia
Jubilanta zariadenia
kontakt: Mgr. Jana Hanáková
posledná aktualizácia: 20.03.2024 14:31
počet zobrazení: 25014

rss

top