Dom s opatrovateľskou službou

V Dome s opatrovateľskou službou (ďalej len DOS) a Centre opatrovateľskej služby (ďalej len COS)  je poskytovaná opatrovateľská služba občanovi, ktorý je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby pri:
a) úkonoch sebaobsluhy
b) úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť
c) základných sociálnych aktivitách
d) dohľade

Dom s opatrovateľskou službou je obytný dom určený výlučne na výkon opatrovateľskej služby podľa zákona o sociálnej pomoci. Je určený na ubytovanie klientov, ktorí sú podľa  posudku príslušného orgánu odkázaný na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov, ak týmto klientom nemôže pomoc zabezpečiť rodina.

V DOS nemožno poskytovať starostlivosť klientovi:
a) schopnému žiť bez cudzej pomoci v doterajšom prostredí
b) ktorý má zabezpečenú starostlivosť v rodine s možnosťou rodinných príslušníkov poskytovať primeranú pomoc
c) trvalo pripútanému na lôžko, postihnutému psychickými poruchami, pod vplyvom ktorých ohrozuje seba a svoje okolie alebo sústavne narúša kolektívne spolunažívanie
d) trpiacemu na prenosné choroby alebo uchádzačovi, ktorý by pre iné závažné nedostatky narúšal spolunažívanie v DOS (alkoholizmus, toxikománia, asociálne konanie)

Nepriaznivý zdravotný stav preukazuje žiadateľ o opatrovateľskú službu právoplatným  posudkom o odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, podľa ktorého stupeň jeho odkázanosti je najmenej II. podľa prílohy č. 3 zákona č. 488/2008 Z.z. o sociálnych službách a je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách.

Minimálny rozsah úkonov opatrovateľskej služby je daný rozhodnutím o posúdení odkázanosti prijímateľa na pomoc inej fyzickej osoby a konkrétne sa dohodne medzi OSS a prijímateľom v zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby.

Opatrovateľská služba v DOS sa poskytuje podľa zákona o sociálnych službách. Podmienky nájmu bytu v DOS a nakladania s bytmi upravuje zákon 189/1992 Zb. a všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa.

Klient uzatvára zmluvu o nájme bytu s mestom Šaľa. Správcom bytov v DOS je na základe mandátnej zmluvy s mestom BYTKOMFORT, s.r.o. Nové Zámky. Všetky veci týkajúce sa nájmu, užívania bytu a plnení súvisiacich s nájmom bytu rieši klient so spoločnosťou Bytkomfort, ktorá má zastúpenie v Šali na Hlavnej ul. v budove Poisťovne Alianz.CENNÍK

 

1. Platba za opatrovateľskú službu v domácnosti poskytovanú terénnou formou pozostáva z úhrad za úkony opatrovateľskej služby v rozsahu:
1.1. sebaobslužné úkony, ktorými sú:
a) hygiena,
b) celkový kúpeľ,
c) stravovanie a dodržiavanie pitného režimu,
d) vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva,
e) obliekanie, vyzliekanie,
f) mobilita, motorika,
g) dodržiavanie liečebného režimu,
1.2. úkony starostlivosti o svoju domácnosť, ktorými sú:
a) nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru,
b) príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla,
c) donáška jedla do domu,
d) umytie riadu,
e) bežné upratovanie v domácnosti,
f) obsluha bežných domácich spotrebičov,
g) starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie),
h) starostlivosť o lôžko,
i) vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby,
j) donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie,
k) ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti,
1.3. základné sociálne aktivity, ktorými sú:
a) sprievod na lekárske vyšetrenie, vybavenie úradných záležitostí, pri záujmových činnostiach,
b) predčítanie pre nevidiacu alebo prakticky nevidiacu osobu,
c) dohľad.

2. Úhrada za poskytovanie opatrovateľskej služby je diferencovaná v závislosti od jej vykonávania v obvyklom pracovnom čase v pracovných dňoch týždňa a mimo obvyklého pracovného času v pracovných dňoch týždňa, v dňoch pracovného pokoja a vo sviatok. Pri poskytovaní opatrovateľskej služby v domácnosti je úhrada stanovená ako cena za hodinu jej poskytovania nasledovne:

3.  Úhrada za každú i začatú hodinu opatrovateľskej služby

v euro

1.1.    v obvyklom pracovnom čase v pracovných dňoch od 07,00 do 16,00 hod.

1,70

1.2.    v pracovných dňoch v čase od 16,00 do 22,00 hod.

3,70

1.3.    v pracovných dňoch v čase od 22,00 do 07,00 hod.

5,10

1.4.    v dňoch pracovného voľna a vo sviatok v čase od 07,00 do 16,00 hod.

6,10

1.5.    v dňoch pracovného voľna a vo sviatok v čase od 16,00 do 07,00 hod

7,50

3. Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci poskytovaná na základe rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu sa určí podľa ods. 2 ako súčin počtu hodín poskytovania opatrovateľskej služby v mesiaci a ceny za hodinu opatrovania, ktorej výška je závislá od času poskytovania a ďalších podmienok, za ktorých sa opatrovateľská služba poskytuje.

4. Cena za pranie a žehlenie bielizne a šatstva mimo domácnosti prijímateľa v práčovni opatrovateľskej služby stanovená osobitne za jednu praciu dávku triedenej bielizne a šatstva neprevyšujúcu v suchom stave hmotnosť 5 kg je: 

9.  Úhrada za pranie a žehlenie prádla v práčovni OS                                               

v euro

9.1.  pranie

3,00

9.2.  žehlenie

3,00

 


5. Úhrada za pranie a žehlenie bielizne a šatstva prijímateľa v práčovni je stanovená za jednu praciu dávku triedenej bielizne a šatstva neprevyšujúcu v suchom stave hmotnosť 5 kg osobitne za jej vypratie a za vyžehlenie.

6. Suma úhrady za službu práčovne sa stanoví ako súčin úhrady za jednu praciu dávku bielizne a šatstva a  zmluvne dohodnutého počtu prania a žehlenia.

7. Ak sa terénna opatrovateľská služba poskytuje bez vykonania posudkovej činnosti podľa §51a s úhradou podľa § 73, ods. 20 najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov, je úhrada za hodinu jej poskytovania stanovená  nasledovne: 

5.  Za každú i začatú hodinu opatrovateľskej služby bez posúdenia

v euro

1.1.     v obvyklom pracovnom čase v pracovných dňoch od 07,00 do 22,00 hod.

5,60

1.2.     v pracovných dňoch v čase od 22,00 do 07,00 hod.

7,60

1.3.     v dňoch pracovného voľna a vo sviatok v čase od 07,00 do 22,00 hod.

10,20

1.4.     v dňoch pracovného voľna a vo sviatok v čase od 22,00 do 07,00 hod

12,60

8. Pokiaľ sa opatrovateľská služba poskytuje bez vykonania posudkovej činnosti podľa §51a s úhradou podľa § 73, ods. 20 zákona o sociálnych službách v platnom znení najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov úhrada za opatrovateľskú službu za kalendárny mesiac sa určí podľa ods. 7 v rozsahu zmluvne dohodnutých poskytovaných úkonov a vypočíta sa súčin príslušnej hodinovej sadzby a počtu poskytovaných hodín opatrovateľskej služby v mesiaci.

9. Počet hodín opatrovateľskej služby v mesiaci pri jej poskytovaní v obvyklom pracovnom čase v pracovných dňoch týždňa sa vypočíta ako 21-násobok zmluvne dohodnutého počtu hodín opatrovania denne. Pri inom rozvrhu poskytovania opatrovateľskej služby sa úhrada vypočíta podľa zmluvne dohodnutého rozsahu opatrovateľskej služby vždy ako súčin počtu hodín opatrovateľskej služby v jednotlivých časových úsekoch dňa za jeden kalendárny mesiac s počtom 30 dní a ceny za hodinu opatrovateľskej služby určenej pre príslušný časový úsek.

10. OSS dohodne s príjímateľom v zmluve o sociálnych službách poskytovanie konkrétnych úkonov opatrovateľskej služby uvedených v prílohe č. 1 tohto príkazu tak, aby ich trvanie a periodicita zodpovedali rozsahu opatrovateľskej služby dohodnutému v hodinách.

 KONTAKTY

Organizácia sociálnej starostlivosti
Horná ul. 11
927 01  ŠAĽA
Telefón: +421 31 7706084, 7702988
Sociálna pracovníčka: Mgr. Iveta Kminiaková
e-mail: i.kminiakova@sala.sk

DOS ŠAĽA
vedúca sestra : Mgr. Elena Semetková
927 01 ŠAĽA, Ul. V. Šrobára 572/11
Telefón: +421 31 7705567
e-mail: dos@sala.sk


COS ŠAĽA – VEČA
opatrovateľka: Katarína Baloghová
927 05 ŠAĽA -  Veča, Narcisová 1948/19
Telefón:  +421 918 486 388
e-mail: cos@sala.skUPOZORNENIE!

Žiadosť o poskytovanie opatrovateľskej služby a pridelenie bytu v DOS možno podať až po vydaní právoplatného rozhodnutia o odkázanosti žiadateľa na pomoc inej fyzickej osoby mestom Šaľa.
Žiadosť sa podáva na Mestskom úrade v Šali.
Podrobnosti so pozrite v časti POSUDOK ODKÁZANOSTI kde si môžete stiahnuť i žiadosti o vydanie posudku o odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.

 

 

Fotogaléria k článku
COS Veča
COS Veča
DOS Šaľa
DOS Šaľa
DOS Šaľa
DOS Šaľa
Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok
Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok
Upratovanie v domácnosti klientky
Upratovanie v domácnosti klientky
kontakt: Mgr. Elena Semetková
posledná aktualizácia: 20.03.2024 14:35
počet zobrazení: 30796

rss

top