Projekt podpory opatrovateľskej služby

Názov projektu

Podpora komunitných sociálnych služieb v meste Šaľa poskytovaním opatrovateľskej služby

Operačný program

312000 – Operačný program ľudské zdroje

Spolufinancovaný z

Európsky sociálny fond

Prioritná os

8. REACT-EU

Cieľ

Zabezpečiť dostupnosť domácej opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení.

Špecifický cieľ:

8.1.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Prijímateľ

Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa

Kód výzvy

OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01

Kód projektu:

312081BHS9

Kód žiadosti o NFP:

NFP31208BHS9

Začiatok realizácie aktivít projektu

12/2021

Ukončenie realizácie aktivít projektu

11/2023

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

24

 Celková výška oprávnených výdavkov projektu

499 872 EUR

Výška poskytnutého príspevky z EÚ a zo ŠR - 100% oprávnených nákladov

499 872 EUR

Stručný popis projektu

Projekt je realizovaný pre cieľovú skupinu detí a plnoletých fyzických osôb, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba opatrovateľkami vykonávajúcimi politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom sektore s orientáciou na kontinuitu a rozvoj opatrovateľskej služby na území mesta Šaľa. Zámerom je zachovať prístup k opatrovateľskej službe udržaním súčasného prepočítaného stavu 41 kvalifikovaných opatrovateliek, ktorý je súčasne merateľným ukazovateľom projektu. Projekt podporí budovanie flexibilného a efektívneho systému sociálnych služieb na komunitnej úrovni a zlepší ich dostupnosť ako predpokladu prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť. Poskytovaním opatrovateľskej služby ako hlavnej aktivity projektu sa podporí zotrvanie cieľovej skupiny v jej prirodzenom prostredí a vytvorí fungujúci systém komunitných služieb v meste so zvyšovaním zastúpenia terénnej a ambulantnej formy ich poskytovania pri zachovaní kvality života klientov. Podporí sa tiež súbeh pracovného a rodinného života spoločných domácností a prispeje k zamestnanosti v regióne udržaním vytvorených pracovných miest.

Zmluva o poskytnutí NFP číslo: Z312081BHS901 nadobudla účinnosť 01.12.2021 a je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv: https://Z312081BHS901 | Centrálny register zmlúv (gov.sk) a na webovom sídle prijímateľa http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/175/zmluvy-2021/.

Linky:

www.esf.gov.sk

www.employment.gov.sk

 

Fotogaléria k článku
Plagát projektu PKSSPOS
Plagát projektu PKSSPOS
kontakt: Dr. Ľubor Gáll
posledná aktualizácia: 09.12.2021 13:45
počet zobrazení: 701
Komentár k tomuto článku (počet reakcií: 0)
Overovací kód

Informácie

Ochrana proti spamu. Je potrebné opísať vygenerovaný bezpečnostný kód.

  
DátumPredmetAutor
  

Poskytujeme Vám možnosť komentára k vyššie uvedenému článku, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Príspevky adresované priamo organizácii zasielajte cez formulár "Napíšte nám", ktorý sa nachádza pod ikonkou červeného tlačítka na grafickom banery nášho portálu. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky kontaktujte administrátora.

rss

top