Domov sociálnych služieb KORY

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Aktuálne informácie o živote v DSS nájdete aj na facebooku: 
https://m.facebook.com/profile.php?id=652822781491358


1.  Domov sociálnych služieb (ďalej len DSS) je účelovým zariadením Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa poskytujúce ambulantné sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia prijímateľov. Jeho prevádzka je ambulantná, v pracovné dni týždňa od 6,30 do 16,00 hod a je určený deťom a dospelým.

2. V domove sociálnych služieb sa poskytuje starostlivosť deťom a dospelým s:
2.1. telesným postihnutím
2.2. duševnými poruchami a poruchami správania
2.3. telesným postihnutím a duševnými poruchami a poruchami správania
2.4. V domove možno poskytnúť starostlivosť aj dieťaťu či dospelému s telesným postihnutím alebo s duševnými poruchami, ktorý je zároveň zmyslovo postihnutý.

3. Poslaním DSS je zabezpečiť deťom a dospelým telesne, duševne alebo zmyslovo postihnutým odbornú výchovnú a opatrovateľskú starostlivosť, uľahčiť životné podmienky a umožniť rodičom či zákonným zástupcom detí a dospelých účasť v pracovnom procese.

4. Domov sociálnych služieb poskytuje služby prijímateľom vo veku od 1 roku bez obmedzenia hornej hranice veku, ktorí boli posúdení ako odkázaní na pomoc inej osoby a potrebujú sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

5. Do domova sa prijímajú dospelý so zdravotným postihnutím ak sú na tento druh sociálnej služby odkázaní a tento druh sociálnej služby je účelný pretože týmto občanom nemožno poskytnúť inú sociálnu službu alebo poskytnutie inej sociálnej služby dostatočne nerieši ich sociálnu núdzu.

6. Podmienkou prijatia klienta do domova je rozhodnutie o odkázanosti na účely poskytovania starostlivosti v DSS vydaný príslušným orgánom


DSS ponúka ...

  • Prvky ergoterapie – ako odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností klientov pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením za účelom obnovy, udržania alebo rozvoja fyzických, intelektových a pracovných schopností. Prostredníctvom pracovnej terapie sú klienti aktivovaní k udržiavaniu altánku, záhradky, zeleninového záhonu, jednoducho všetkého, čo akýmkoľvek spôsobom prispieva nielen ku skrášľovaniu Domova, ale ku zmysluplnému prežívaniu každého jedného dňa klientov u nás.

  • Prvky arteterapie – využíva tvorivosť a reflexiu zameranú na proces alebo produkt. Klient vytvára umelecké dielo prostredníctvom sebavyjadrenia, zručnosti a schopnosti komunikovať využívajúc hmatové, estetické a emocionálne zážitky.

  • Prvky muzikoterapie – ide o účinok melódie, rytmu, harmónie a vyvolanie príjemných pocitov a predstáv.

  • Prvky biblioterapie – využíva pôsobenie kníh na klienta.

  • Sociálnu integráciu – prechádzky do centra mesta, posedenie na zmrzline/káve na terasách v meste – sledovanie života a ruchu v meste.

  • Voľnočasové, činnostné terapie – prechádzky do blízkeho okolia DSS, do okolia rieky Váh, pobyt na ihriskách, hranie rôznych kartových hier, pexeso, puzzle, rozhovory na rozličné témy, ktoré si klienti vyberú.
  • Kultúrno – spoločenské činnosti – účasť na rozličných výstavách, divadelné predstavenia, spoločenské podujatia.

 

UPOZORNENIE!

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb v DSS (o umiestnenie) možno podať až po vydaní právoplatného rozhodnutia o odkázanosti žiadateľa na pomoc inej fyzickej osoby Nitrianskym samosprávnym krajom.
Žiadosť sa podáva na Úrade Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2/A, 949 01 NITRA.
Podrobnosti si môžete pozreť na webovom sídle ÚNSK www.unsk.sk kde si môžete stiahnuť i žiadosti o vydanie posudku o odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.


CENNÍK

1. Platba za služby domova sociálnych služieb poskytované ambulantnou formou pozostáva z úhrad za jednotlivé činnosti v rozsahu:
1.1. odborné činnosti, ktorými sú:
1.1.1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
1.1.2. sociálne poradenstvo,
1.1.3. sociálna rehabilitácia,
1.1.4. pracovná terapia,
1.2. obslužné činnosti, ktorými sú:
1.2.1. stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek a zdravotný stav prijímateľa a podľa finančných stravných noriem v rozsahu raňajky, desiata, obed a olovrant,
1.2.2. upratovanie,
1.2.3. poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby v spoločných priestoroch,
1.3. ďalšie činnosti spočívajúce v:
1.3.1. zabezpečovaní záujmovej činnosti,
1.3.2. utváraní podmienok na vzdelávanie (poskytované deťom),
1.3.3. výchova (poskytovaná výlučne deťom).

2. Poplatky za služby domova sociálnych služieb pozostávajú z úhrad
2.1. stravného
2.2. za odborné činnosti
2.3. za obslužné činnosti
2.4. za ďalšie činnosti

3. Úhrada za jednotlivé jedlá poskytované v rámci stravovania v DSS pri ambulantnej forme sociálnej služby stanovená diferencovane podľa veku prijímateľa je:

Zariadenie – stravníci

Pripravované

jedlo

Rozpis nák-

ladov na ná-

kup potravín

Režijné

náklady

v euro

Úhrada prijímateľa

v euro

Suma dennej úhrady

Deti 6 rokov

(DSS)

Raňajky

0,60

0,27

0,87

3,90

Desiata

0,50

0,22

0,72

Obed

1,20

0,53

1,73

Olovrant

0,40

0,18

0,58

Deti do 6 do 11

Rokov (DSS)

Raňajky

0,85

0,26

1,11

5,05

Desiata

0,70

0,22

0,92

Obed

1,70

0,53

2,23

Olovrant

0,60

0,19

0,79

Deti do 11 do 15 rokov (DSS)

Raňajky

0,90

0,26

1.16

5,40

Desiata

0,70

0,20

0,90

Obed

1,90

0,54

4,44

Olovrant

0,70

0,20

0,90

Deti nad 15 rokov a dospelí (DSS)

Raňajky

0,95

0,25

1,20

5,85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Denná sadzba úhrad za jednotlivé činnosti v DSS bez stravovania pre prijímateľov do 18 rokov veku v závislosti od stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a od dĺžky denného pobytu je: 

3. Úhrada za činnosti DSS poskytované

    prijímateľom do 18 rokov veku

Do 5 hodín denne

Celodenne

V.

stupeň

VI. stupeň

V. stupeň

VI. stupeň

3.1.1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzic. osoby

0,90

1,10

1,20

1,50

3.1.2. sociálne poradenstvo

bezplatne

3.1.3. sociálna rehabilitácia

bezplatne

3.1.4. rozvoj pracovných zručností

bezplatne

3.1.5. pomoc pri pracovnom uplatnení

bezplatne

3.1.6. výchova

bezplatne

3.1. odborné činnosti spolu

0,90

1,10

1,20

1,50

3.2.1. stravovanie – upravuje § 2 ods. 5 tohto VZN

3.2.2. upratovanie

0,60

0,60

0,70

0,70

3.2.3. poskytovanie vecných plnení v spoloč. priestoroch

0,40

0,40

0,50

0,50

3.2.4. režijné náklady na prípravu stravy

podľa § 2 ods. 4

1,00

1,00

3.2. obslužné činnosti spolu

1,00

1,00

2,20

2,20

3.3.1. zabezpečovanie záujmovej činnosti

0,40

0,40

0,60

0,60

3.3.2. utváranie podmienok na vzdelávanie

0,10

0,10

0,10

0,10

3.3. ďalšie činnosti spolu

0,50

0,50

0,70

0,70

Suma dennej úhrady za činnosti DSS bez stravovania

2,40

2,60

4,10

4,40

 

 

 


* k sume dennej úhrady pri poskytovaní sociálnej služby 5 hodín denne sa pripočíta stravné podľa druhu odoberaného jedla a jeho úhrady určenej v ods. 3

5. Úhrada za jednotlivé činnosti v DSS a denná suma úhrady bez stravovania pre prijímateľov nad 18 roku veku v závislosti od stupňa odkázanosti na pomoc inej osoby a od dĺžky denného pobytu je:

4. Úhrada za činnosti DSS poskytované

    prijímateľom nad 18 rokov veku

Do 5 hodín denne

Celodenne

V.

stupeň

VI. stupeň

V. stupeň

VI. stupeň

4.1.1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej FO 

0,90

1,10

1,20

1,50

4.1.2. sociálne poradenstvo

bezplatne

4.1.3. sociálna rehabilitácia

bezplatne

4.1.4. rozvoj pracovných zručností

bezplatne

4.1.5 pomoc pri pracovnom uplatnení

bezplatne

4.1. odborné činnosti spolu

0,90

1,10

1,20

1,50

4.2.1. stravovanie – upravuje § 2 ods. 5tohto VZN

4.2.2. upratovanie

0,60

0,60

0,60

0,60

4.2.3. poskyt. vecných plnení v spol. priestoroch

0,40

0,40

0,40

0,40

4.2.4. režijné náklady na prípravu stravy

podľa § 2 ods. 4

1,20

1,20

4.2. obslužné činnosti spolu

1,00

1,00

2,20

2,20

4.3.1. zabezpečovanie záujmovej činnosti

0,40

0,40

0,60

0,60

4.3. ďalšie činnosti spolu

0,40

0,40

0,60

0,60

Suma dennej úhrady za činnosti DSS bez stravovania

2,30

2,50

4,00

4,30

* k sume dennej úhrady pri poskytovaní sociálnej služby 5 hodín denne sa pripočíta stravné podľa druhu odoberaného jedla a jeho úhrady určenej v ods. 3

6. Suma dennej úhrady za sociálnu službu v DSS pre prijímateľov do 18 rokov veku sa vypočíta podľa ods. 4 ako súčet úhrad za jednotlivé odborné činnosti, jednotlivé obslužné činnosti a jednotlivé ďalšie činnosti podľa stupňa odkázanosti prijímateľa na pomoc inej fyzickej osoby a úhrady za stravovanie v rozsahu odoberaných jedál v závislosti od veku prijímateľa podľa ods. 3.

7. Suma dennej úhrady za sociálnu službu v DSS pre prijímateľov nad 18 rokov veku sa vypočíta podľa ods. 5 ako súčet úhrad za jednotlivé odborné činnosti, jednotlivé obslužné činnosti a jednotlivé ďalšie činnosti podľa stupňa odkázanosti prijímateľa na pomoc inej fyzickej osoby a úhrady za stravovanie v rozsahu odoberaných jedál v závislosti od veku prijímateľa podľa ods. 3.

8. Za dni dohodnutého alebo vopred oznámeného prerušenia poskytovania sociálnych služieb v DSS sa úhrada neplatí.

9. Výška mesačnej úhrady za služby v domove sociálnych služieb sa stanoví ako 21-násobok dennej sadzby.

 

Aktuálne informácie o živote v DSS nájdete aj na facebooku:
https://m.facebook.com/profile.php?id=652822781491358KONTAKT

Domov sociálnych služieb
Okružná 1026/11
927 01 ŠAĽA
e-mail: dss@sala.sk
Telefón: +421 918 737 670

Vedúca: Mgr. Andrea Kováčová
e-mail: dss@sala.sk
Telefón: +421 918 737 670

sociálna pracovníčka - terapeutka: Mgr. Martina Nejedlíková
e-mail: soc.dss@sala.sk
Telefón: +421 918 737 670

 

Zariadenie – stravníci

Pripravované

jedlo

Rozpis nák-

ladov na ná-

kup potravín

Režijné

náklady

v euro

Úhrada prijímateľa

v euro

Suma dennej úhrady

Deti 6 rokov

(DSS)

Raňajky

0,60

0,27

0,87

3,90

Desiata

0,50

0,22

0,72

Obed

1,20

0,53

1,73

Olovrant

0,40

0,18

0,58

Deti do 6 do 11

Rokov (DSS)

Raňajky

0,85

0,26

1,11

5,05

Desiata

0,70

0,22

0,92

Obed

1,70

0,53

2,23

Olovrant

0,60

0,19

0,79

Deti do 11 do 15 rokov (DSS)

Raňajky

0,90

0,26

1.16

5,40

Desiata

0,70

0,20

0,90

Obed

1,90

0,54

4,44

Olovrant

0,70

0,20

0,90

Deti nad 15 rokov a dospelí (DSS)

Raňajky

0,95

0,25

1,20

5,85

Desiata

0,70

0,18

0,88

Obed

2,30

0,59

2,89

Olovrant

0,70

0,18

0,88

 

Fotogaléria k článku
Logo DSS Kory
Logo DSS Kory
Objekt DSS
Objekt DSS
Klienti
Klienti
Výlet do Bojníc
Výlet do Bojníc
Prej Bojnickým zámkom
Prej Bojnickým zámkom
Plavba loďou v Bratislave
Plavba loďou v Bratislave
Občerstvenie v McDonalde
Občerstvenie v McDonalde
Nácvik zručností
Nácvik zručností
Nácvik zručností
Nácvik zručností
Nácvik zručností
Nácvik zručností
"Chyťme sa za ruky" v Galante
"Chyťme sa za ruky" v Galante
Vianoce v DSS
Vianoce v DSS
kontakt: Mgr. Andrea Kováčová
posledná aktualizácia: 21.03.2024 11:47
počet zobrazení: 26458

rss

top