Výročná správa 2021

Vážené dámy, vážení páni!

 

Skončil sa ďalší rok, už druhý s koronavírusom, ktorý nás ťažko skúšal a zmenil. Svet sa zmenil tiež, našťastie ľudskosť je naďalej neodmysliteľnou súčasťou všetkého, čo robíme. A tá je alfou i omegou našej práce v organizácii. Bol to veľmi hektický a náročný rok poznačený obmedzeniami, neustále sa meniacimi pokynmi, usmerneniami či nariadeniami. Na zabezpečenie plynulého chodu našich zariadení a poskytovania služieb sme museli vynaložiť oveľa viac úsilia ako bežne. Dnes vieme, že nebolo márne a môžeme s hrdosťou povedať, že sa nám podarilo ochrániť zdravie a bezpečnosť našich klientov i zamestnancov.

Ako sa nám v uplynulom zložitom roku darilo, chceme bilancovať prostredníctvom tejto Výročnej správy Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa, ktorá je odpočtom našich aktivít za rok 2021. Zostavili sme ju spoločne s kolektívom spolupracovníkov, aby sme Vám rečou merateľných ukazovateľov, čísiel a faktov priblížili naše služby poskytované verejnosti. Verím, že Vám Výročná správa poskytne ucelený pohľad na našu činnosť a dá odpoveď na všetky otázky týkajúce sa našej práce a aktivít. Je tiež odpočtom nakladania s verejnými prostriedkamii, ktoré sú zdrojom krytia našich prevádzkových potrieb.

Okrem bežných situácií a rutinných činností sme v ostatnom roku veľkú pozornosť venovali poskytovaniu terénnej opatrovateľskej služby v domácnostiach. Nielen preto, že predstavuje veľmi progresívny druh sociálnej služby, ktorá výrazne pomáha klientom odkázaným na pomoc iných ľudí v ich prirodzenom domácom prostredí, ale tiež pre jej finančnú náročnosť, ktorú ako svoju originálnu kompetenciu v značnej miere znáša mesto. Sme radi že sa nám podarilo opäť výrazne odbremeniť rozpočet mesta a na základe nášho úspešného projektu Podpora komunitných sociálnych služieb v meste Šaľa poskytovaním opatrovateľskej služby sme získali NFP vo výške takmer pol milióna eur na krytie časti mzdových nákladov 43 opatrovateliek v období december 2021 až november 2023.

Za uplynulý rok poskytol 92 členný kolektív zamestnancov pomoc prostredníctvom 9 druhov sociálnych služieb v 14 zariadeniach pre veľmi rôznorodé cieľové skupiny. Snažili sme sa vykonávať našu prácu zodpovedne a na slušnej profesionálnej úrovni. Rozhodujúcim kritériom úspešnosti našej práce bola a je spokojnosť našich klientov. Neuspokojuje nás dosiahnuté, máme predstavy ako našu prácu ďalej skvalitňovať a rozvíjať, ako rozširovať ponuku služieb a reagovať na potreby a požiadavky občanov. Aj preto sme sa zapojili do Národného projektu Deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov.

Chcel by som vyjadriť svoj úprimný obdiv a vďaku všetkým, ktorí sa podieľali na činnosti organizácie a jej výsledkoch. Sú to najmä moji spolupracovníci, ktorí s plným nasadením zvládli zložité a ťaživé situácie a so cťou prešli skúškou tvrdej reality. Srdečné poďakovanie patrí všetkým sponzorom a obyvateľom mesta, ktorí v ťažkých chvíľach poskytli pomocnú ruku. V každom z nás drieme dobro a šľachetnosť, čo nás vedie, neraz bez ohľadu na voľný čas, často v zložitých spoločenských podmienkach, k altruizmu a filantropii. Nás v organizácii o to viac, že sa cítime byť na tomto poli profesionálmi. Dobrosrdečnosť a nezištná pomoc ľuďom v núdzi však robia ušľachtilejšími a lepšími každého z nás.

 

Dr. Ľubor GÁLL

kontakt: Dr. Ľubor Gáll
posledná aktualizácia: 09.03.2022 12:08
počet zobrazení: 13008

rss

top