Výročná správa 2023

Vážené dámy, vážení páni!

Obdobie, ktoré pokrýva táto výročná správa, bolo pre nás v organizácii naplnené činorodou prácou pozostávajúcou nielen z rutinných každodenných činností, ale i vážnym zamýšľaním sa nad nutnosťou zmien v poskytovaných sociálnych službách tak, aby zodpovedali požiadavkám 21. storočia. Stalo sa zvykom na začiatku roka bilancovať ten predchádzajúci. Robíme tak prostredníctvom tejto Výročnej správy Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa, ktorú sme zostavili spoločne s kolektívom spolupracovníkov po uzatvorení účtovníctva, ekonomického a štatistického vyhodnotenia uplynulého obdobia ako bilanciu našich aktivít za rok 2023. Chceme sa aj touto formou podeliť s verejnosťou o to, čo sme dosiahli pri plnení nášho poslania a ako sa nám darilo vďaka verejnej podpore a pomoci. Je tiež naším odpočtom nakladania s verejnými financiami, ktoré sú zdrojom krytia našich prevádzkových potrieb. Verím, že Vám výročná správa poskytne ucelený pohľad na sociálne služby, ktoré poskytujeme, naše aktivity a transparentné hospodárenie.

Počas celého roka sme intenzívne pracovali na Transformačnom pláne vybraných zariadení OSS vďaka účasti v národnom projekte Deinštitucionalizácia sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov. Výsledkom nášho úsilia je Transformačný plán OSS, ktorý bol po oponentúre externými odborníkmi prerokovaný a schválený v novembri 2023 Mestským zastupiteľstvom v Šali. Transformačný plán OSS preferuje zotrvanie osôb odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby v ich prirodzenom prostredí so zabezpečením potrebnej miery ich podpory poskytovaním sociálnych služieb terénnou, prípadne ambulantnou formou. Zachová sa tak ich doterajší spôsob života v komunite, sociálne interakcie, súkromie a intimita ako základné predpoklady kvality ich života a predchádza sa tým budúcemu možnému inštitucionalizovaniu prijímateľov do celoročných pobytových zariadení. Ide o strednodobý plánovací dokument s  realizáciou vo viacerých etapách, predbežne s konkrétnejším výhľadom do roku 2031 a s očakávaním pokračovania procesov transformácie sociálnych služieb aj v ďalších rokoch.

Za uplynulý rok poskytol 93 členný kolektív zamestnancov pomoc prostredníctvom 9 druhov sociálnych služieb v 14 zariadeniach pre veľmi rôznorodé cieľové skupiny. Snažili sme sa vykonávať našu prácu zodpovedne a na slušnej profesionálnej úrovni. Rozhodujúcim kritériom úspešnosti našej práce bola a je spokojnosť našich klientov. Aj našou účasťou v procesoch deinštitucionalizácie, ktoré vnímame ako výzvu doby preukazujeme, že sa neuspokojujeme s dosiahnutým a máme ambície našu prácu ďalej skvalitňovať, orientovať ju na klientov, reagovať na potreby a požiadavky občanov, rozvíjať a rozširovať ponuku našich služieb.

V každom z nás drieme dobro a šľachetnosť, ktoré nás vedú k altruizmu a filantropii. Nás v organizácii o to viac, že sa cítime byť na tomto poli profesionálmi. Dobrosrdečnosť a nezištná pomoc ľuďom v núdzi však robia ušľachtilejšími a lepšími každého z nás. Ďakujem za prejavenú dôveru našim klientom, za poskytnutú pomoc priaznivcom a sponzorom organizácie a všetkým spolupracovníkom za odvedený kus poctivej práce.

Dr. Ľubor GÁLL

 

kontakt: Dr. Ľubor Gáll
posledná aktualizácia: 20.03.2024 12:33
počet zobrazení: 14151

rss

top