Výročná správa 2017

Vážené dámy, vážení páni!

S radosťou odovzdávam do Vašej pozornosti výročnú správu Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa za rok 2017. Kolektív zamestnancov OSS ju spracoval po uzatvorení účtovných kníh, ekonomickom a štatistickom vyhodnotení uplynulého roka. Chceme sa aj prostredníctvom nej s Vami podeliť o to, čo sme dosiahli pri plnení nášho poslania a čo sa nám podarilo aj vďaka verejnej podpore a pomoci. Je tiež naším odpočtom nakladania s verejnými financiami, ktoré sú zdrojom krytia prevádzkových potrieb organizácie a jej jednotlivých zariadení. Verím, že Vám výročná správa poskytne ucelený pohľad na naše aktivity, činnosť a hospodárenie

Okrem bežných situácií a rutinných činností sa v ostatnom roku rozšírila paleta našich služieb o Nízkoprahové denné centrum, ktoré je určené ľuďom v krízových sociálnych situáciách. Bolo zriadené vďaka úspešnému zapojeniu sa OSS do Národného projektu podpory vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie, ktorý administruje Implementačná agentúra MPSVR SR v Bratislave.Zariadenie sme uviedli do prevádzky 1. apríla 2017 a náklady spojené s jeho činnosťou sú kryté takmer výlučne z projektových zdrojov.

Podstatnou vnútornou organizačnou zmenou v roku 2017 bolo ukončenie prevádzky Jedálne pri DSS na Okružnej 11 dňom 30.4.2017 prevodom predmetu jej činnosti na Jedáleň pri ZPS na Nešporovej ul, ktorá od 1.5.2017 pripravuje celodennú stravu výlučne pre klientov ZPS, DSS a DJ. Poskytovanie služieb jedálne spočívajúcej v príprave obedov pre poberateľov dôchodku prevzal nový Domov dôchodcov a organizácia prestala túto službu pre verejnosť poskytovať.

Zmyslom našej doterajšej existencie bola pomoc obyvateľom mesta pri ich spoločenskom uplatnení a sebarealizácii, pomoc  preklenúť ich nepriaznivú sociálnu situáciu, udržať a zvýšiť kvalitu ich života. V tom vidíme naše poslanie i pre budúcnosť. A ak sa nám pritom darí dať ľuďom pocit sebadôvery vo vlastné schopnosti, spoločne nachádzať zmysel života a podporiť ich aktivity, potom môžeme konštatovať, že sa nám naše poslanie darí napĺňať.

Aj v uplynulom roku 90-členný kolektív zamestnancov OSS poskytoval sociálne služby v 16 zariadeniach či organizačných zložkách, pričom prijímateľmi našich služieb sú klienti s veľmi rôznorodým sociálnym statusom, deti od najútlejšieho veku v detských jasliach až po klientov zariadenia pre seniorov. Snažili sme sa vykonávať našu prácu zodpovedne a na slušnej profesionálnej úrovni. Rozhodujúcim kritériom jej úspešnosti bola a je spokojnosť našich klientov.

Ďakujem všetkým, s ktorými sme mohli spolupracovať a ktorí nám pomáhali plniť naše poslanie a ciele.

Dr. Ľubor GÁLL

kontakt: Dr. Ľubor Gáll
posledná aktualizácia: 19.03.2018 12:43
počet zobrazení: 451
Komentár k tomuto článku (počet reakcií: 0)
Overovací kód

Informácie

Ochrana proti spamu. Je potrebné opísať vygenerovaný bezpečnostný kód.

  
DátumPredmetAutor
  

Poskytujeme Vám možnosť komentára k vyššie uvedenému článku, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Príspevky adresované priamo organizácii zasielajte cez formulár "Napíšte nám", ktorý sa nachádza pod ikonkou červeného tlačítka na grafickom banery nášho portálu. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky kontaktujte administrátora.

rss

top