Nízkoprahové denné centrum

Vďaka úspešnému zapojeniu sa do Národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni od 1. apríla 2017 pribudne v meste nová sociálna služba Nízkoprahové denné centrum (ďalej len „NDC“). Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa ho otvára v objekte Krízového centra na Partizánskej ul.

NDC bude v prevádzke v pracovné dni týždňa od 08,00 do 18,00 hod. Personálne bude obsadené tromi zamestnancami v pracovnej pozícii odborný garant, odborný pracovník a prevádzkový pracovník. Náklady na jeho prevádzku budú hradené na základe uzatvorenej zmluvy o spolupráci Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

V NDC sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorou je jej ohrozenie sociálnym vylúčením alebo obmedzenie schopnosti spoločensky sa začleniť a samostatne riešiť svoje problémy. Cieľovou skupinou sú najmäfyzické osoby s osobitnými potrebami – najmä bez domova z dôvodu::

 • duševných porúch,
 • vyrastanie v detských domovoch,
 • straty pracovných návykov z dôvodu dlhodobej nezamestnanosti,
 • staroby a nepriaznivého zdravotného stav,
 • opustenosti,
 • finančnej insolventnosti z dôvodu závislostí,
 • alkoholizmu či toxikománie.

Fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii sa v NDC poskytuje sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. Utvárajú sa tiež podmienky na  výdaj stravy alebo potravín a na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.

Cieľom sociálnej služby poskytovanej NDC je:

 • sociálna inklúzia prijímateľov s osobitnými potrebami,
 • poskytovanie služieb s využitím metód sociálnej práce,
 • napojenie na existujúce projekty terénnej sociálnej práce,
 • ochrana verejného zdravia a poriadku,
 • realizácia opatrení komunitného plánu sociálnych služieb.

Zariadenie má nízkoprahový charakter. Poskytuje sociálnu službu, ktorá je pre fyzickú osobu ľahko dostupná, uľahčuje jej kontakt so sociálnym prostredím a poskytuje sa v jej prirodzenom prostredí.

kontakt: RSDr. Peter Gomboš
posledná aktualizácia: 24.11.2017 20:06
počet zobrazení: 832
Komentár k tomuto článku (počet reakcií: 0)
Overovací kód

Informácie

Ochrana proti spamu. Je potrebné opísať vygenerovaný bezpečnostný kód.

  
DátumPredmetAutor
  

Poskytujeme Vám možnosť komentára k vyššie uvedenému článku, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Príspevky adresované priamo organizácii zasielajte cez formulár "Napíšte nám", ktorý sa nachádza pod ikonkou červeného tlačítka na grafickom banery nášho portálu. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky kontaktujte administrátora.

rss

top