Zriaďovacia listina

Mesto Šaľa podľa § 21, ods. 8 zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách a Výnosu MF SR  zo dňa 27.2.1996, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. vydáva túto zriaďovaciu listinu organizácie mesta Šaľa.

Zriaďovateľ: Mesto Šaľa
Názov: Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
Skrátene: OSS Šaľa
Sídlo: Šaľa, Horná ul. 11
IČO: 17641471

Forma hospodárenia: príspevková organizácia mesta

Dátum zriadenia:       
1. január 1991

Vymedzenie verejnoprospešných činností a predmetu činnosti:
a) poskytovanie služieb sociálnej pomoci
b) verejno-prospešné služby v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi (služby  detských jasiel)
c) zabezpečovanie zdravotníckej starostlivosti v zariadeniach sociálnej pomoci v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi
d) všestranne napomáhať občanom mesta odkázaným na sociálnu pomoc pri ich integrácii, spoločenskom uplatnení a sebarealizácii.

Štatutárny orgán:
riaditeľ

Vecné a finančné vymedzenie majetku:
Mesto Šaľa zveruje Organizácii sociálnej starostlivosti mesta Šaľa do správy hnuteľný a nehnuteľný majetok. Hnuteľný majetok zverený do správy organizácie je vymedzený v odovzdávacom protokole. Nehnuteľný majetok, ktorý zveruje mesto Šaľa do správy organizácie je uvedený v prílohe tejto zriaďovacej listiny – Špecifikácia nehnuteľného majetku zvereného do správy OSS Šaľa.

Právna subjektivita: 
Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa hospodári samostatne a vo svojom mene a na vlastnú zodpovednosť nadobúda práva a zaväzuje sa.

Vymedzenie doby zriadenia:
Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa sa zriaďuje na dobu neurčitú.

Táto zriaďovacia listina sa vydáva nadväzne na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Šali č. 2/1991-MZ zo dňa 31.1.1991 a uznesenie Mestského zastupiteľstva v Šali č. 5/2001-MsZ zo dňa 29.10.2001.

V Šali dňa 29.10.2001

 

kontakt: Dr. Ľubor Gáll
posledná aktualizácia: 17.04.2019 13:56
počet zobrazení: 2655

rss

top