Sadzobník poplatkov

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií v OSS

 

OSS mesta Šaľa podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) určuje s účinnosťou od 01.01.2012 sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií nasledovne:

1.    Náklady za sprístupnenie informácií:

a)    obstaranie technických nosičov dát:
disketa 3,5“ - 1 ks                                                                                      0,35 eur
CD ROM - 1 ks                                                                                          0,25 eur
DVD – R - 1 ks                                                                                          0,35 eur

b)    vyhotovenie kópií požadovaných informácií
- za vyhotovenie fotokópie jednej strany formátu A4                                0,07 eur

- za vyhotovenie obojstrannej fotokópie formátu A4                                 0,13 eur

- tlač z počítačovej tlačiarne formátu A4 čiernobiela kópia                       0,10 eur

 

c)    obstaranie obalu
obálka doporučene do vlastných rúk (B6) - 1 ks                                      0,04 eur
obálka malá (C6) – 1 ks                                                                            0,02 eur

obálka stredná (C5) - 1 ks                                                                         0,03 eur
obálka veľká (C4) - 1 ks                                                                            0,04 eur

d)    odoslanie informácií
poštovné poplatky za odoslanie listovej zásielky  v súlade s platným sadzobníkom poštových služieb.

2.    Úhrada nákladov sa určí ako súčet nákladov podľa odseku 1, písm. a), b), c), d).

 

3.    Spôsob úhrady nákladov povinnej osobe:

a)      poštovou poukážkou

b)      bezhotovostným prevodom na účet v banke, vedený vo VÚB, a.s., číslo účtu 750235132/0200

c)      v hotovosti do pokladne OSS denne v prevádzkových hodinách.

 

kontakt: Dr. Ľubor Gáll
posledná aktualizácia: 11.01.2019 09:30
počet zobrazení: 2019
Komentár k tomuto článku (počet reakcií: 0)
Overovací kód

Informácie

Ochrana proti spamu. Je potrebné opísať vygenerovaný bezpečnostný kód.

  
DátumPredmetAutor
  

Poskytujeme Vám možnosť komentára k vyššie uvedenému článku, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Príspevky adresované priamo organizácii zasielajte cez formulár "Napíšte nám", ktorý sa nachádza pod ikonkou červeného tlačítka na grafickom banery nášho portálu. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky kontaktujte administrátora.

rss

top