Jedáleň

JEDÁLEŇ

Jedáleň je zariadením spoločného stravovania uzavretého typu. Poskytuje služby klientom zariadenia sociálnych služieb, občanom mesta (ďalej len stravníci), ktorých stravovanie nemožno zabezpečiť inak a ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku alebo sú pre svoj nepriaznivý zdravotný stav odkázaní na spoločné stravovanie.
Jedáleň pre dôchodcov pripravuje pre dôchodcov mesta obedy v pracovné dni týždňa.

Prednostne sa v jedálni stravujú klienti zariadenia a stravníci, ktorých príslušný orgán posúdil ako osoby v sociálnej núdzi a stravníci, ktorým s ohľadom na ich sociálnu situáciu bude Mesto Šaľa prostredníctvom Mestského úradu v Šali poskytovať opakovaný príspevok na stravovanie.

Organizácia môže pri rozhodovaní o zaradení do zoznamu stravníkov uprednostniť záujemcu, u ktorého zdravotná indikácia (najmä stupeň bezvládnosti), nepriaznivá sociálna situácia (najmä osamotenosť) a vysoký vek, vyžadujú neodkladnú pomoc.

Prevádzkové priestory Jedálne sú umiestnené v samostatnom hospodárskom pavilóne domova dôchodcov a domova sociálnych služieb.CENNÍK ZA STRAVOVANIE V DSS A DJ
 

1.      Stravovanie v DSS a DJ pri ambulantnej forme  sociálnej služby je poskytované:

a)  v rozsahu raňajky, desiata, obed a olovrant,

b)  prijímateľ sociálnej služby je pri ambulantnej forme služby povinný odobrať najmenej jedno jedlo denne,

2.    Finančný limit na nákup potravín na prípravu jednotlivých druhov jedál, režijné náklady a úhrada za jednotlivé jedlá poskytované v rámci stravovania v DSS a DJ stanovené diferencovane podľa veku prijímateľa je:

 

Zariadenie – stravníci

Pripravované

jedlo

Rozpis stravnej

jednotky

Režijné

náklady

v euro

Úhrada prijímateľa

v euro

Suma dennej úhrady

Deti do 3 rokov

(DJ, DSS)

Raňajky

0,23

0,18

0,41

2,30

Desiata

0,10

0,08

0,18

Obed

0,73

0,56

1,29

Olovrant

0,24

0,18

0,42

Deti od 3 do 6

rokov

(DSS)

Raňajky

0,24

0,18

0,42

2,35

Desiata

0,10

0,07

0,17

Obed

0,76

0,56

1,32

Olovrant

0,25

0,19

0,44

Deti do 6 do 11

Rokov (DSS)

Raňajky

0,25

0,16

0,41

2,50

Desiata

0,10

0,07

0,17

Obed

0,90

0,60

1,50

Olovrant

0,25

0,17

0,42

Deti do 11 do 15 rokov (DSS)

Raňajky

0,25

0,15

0,40

2,65

Desiata

0,15

0,09

0,24

Obed

1,00

0,61

1,61

Olovrant

0,25

0,15

0,40

Deti nad 15 rokov a dospelí (DSS)

Raňajky

0,25

0,14

0,39

2,75

Desiata

0,15

0,09

0,24

Obed

1,10

0,63

1,73

Olovrant

0,25

0,14

0,39

 

 3. Suma mesačnej úhrady za stravovanie v DSS a DJ sa stanoví ako 21-násobok sumy dennej úhrady alebo súčtu úhrad jednotlivých jedál, ktorých odber je dohodnutý v zmluve o poskytovaní služieb.

4.  Výška úhrady za stravovanie pre prijímateľov z DSS a DJ sa stanoví podľa ods. 2 v závislosti od veku prijímateľa a rozsahu odoberaných jedál ako denná úhrada za stravovanie v rozsahu jedál dohodnutých v zmluve.

5. Mesačná úhrada za stravovanie sa platí preddavkovo za bežný kalendárny mesiac. Po skončení kalendárneho mesiaca sa úhrada stravného vyúčtuje podľa skutočne poskytnutých jedál.

 

CENNÍK ZA STRAVOVANIE V ZPS

1.      Stravovanie v ZPS pri pobytovej forme  sociálnej služby je poskytované:

 

a)    v rozsahu  raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a pri diabetickej diéte aj druhá večera,

 

b)    prijímateľ sociálnej služby  je pri pobytovej forme služby povinný odobrať najmenej dve jedlá denne, z toho jedno musí byť obed alebo večera,

 

2.      Finančný limit na nákup potravín, režijné náklady a úhrada za jednotlivé jedlá poskytované v rámci stravovania v ZPS stanovená diferencovane podľa druhu poskytovanej stravy je:

 

 

5. Náklady na nákup potravín na prípravu jednotlivých druhov jedál                                       

Druh celodennej stravy

Racionálna strava

Diabetická diéta

5.1.  raňajky

0,40

0,45

5.2.  desiata

0,15

0,15

5.3.  obed

1,10

1,20

5.4.  olovrant

0,25

0,25

5.5.  večera

0,90

0,90

5.6.  druhá večera

-

0,25

Suma úhrady za celodenné stravovanie

2,80

3,20

 

3.  Výška úhrady za stravovanie pre prijímateľov z ZPS sa stanoví podľa odseku 2 stanoví v závislosti od druhu a rozsahu odoberaných jedál ako denná úhrada za stravovanie v rozsahu jedál dohodnutých v zmluve. 

4.Suma mesačnej úhrady za stravovanie v ZPS sa stanoví ako 30-násobok sumy dennej úhrady alebo jednotlivých jedál, ktorých rozsah je dohodnutý v zmluve.

 


KONTAKT

JEDÁLEŇ pri Zariadení pre seniorov
Nešporova ul. 21
927 01 ŠAĽA,
jedalen@sala.sk
Telefón: +421 31 7704501
vedúca jedálne: Božena Vargová

Fotogaléria k článku
Interiér Jedálne ZPS
Interiér Jedálne ZPS
kontakt: Božena Vargová
posledná aktualizácia: 16.06.2017 14:50
počet zobrazení: 6721

rss

top