Výročná správa 2019

Vážené dámy, vážení páni!

Stalo sa zvykom na začiatku roka bilancovať ten predchádzajúci. Po uzatvorení ekonomických informačných systémov, hospodárskeho, vecného a číselného zhodnotenia uplynulého obdobia sme spracovali Výročnú správu Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa za rok 2019. Spoločne s kolektívom svojich spolupracovníkov Vám chcem jej prostredníctvom, na základe číselných ukazovateľov a faktov, priblížiť naše služby poskytované verejnosti a podeliť sa s Vami o  výsledky nášho pracovného úsilia, ktoré sme dosiahli aj vďaka Vašej podpore a pomoci. Je tiež naším odpočtom nakladania s verejnými financiami, ktoré sú zdrojom krytia našich prevádzkových potrieb.

Naším zámerom je, aby Vám Výročná správa poskytla ucelený pohľad na našu činnosť a aktivity. Budeme vďační za každú pripomienku či námet, ktorý nám pomôže v budúcnosti pripraviť výročnú správu odpovedajúcu na všetky otázky týkajúce sa našej práce, ktoré verejnosť zaujímajú.

Obdobie, ktoré mapuje táto Výročná správa, bolo pre nás v organizácii naplnené činorodou prácou pozostávajúcou z rutinných každodenných činností, ale i úplne nových skúseností s čerpaním finančných prostriedkov z EŠIF a projektového manažovania. V ostatných rokoch pretrváva vysoký záujem o poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby v domácnostiach klientov. Je to veľmi progresívny druh sociálnej služby pomáhajúci klientom odkázaným na pomoc iných ľudí pri úkonoch sebaobsluhy, uspokojovaní základných životných potrieb, údržbe domácnosti či kontakte so spoločenským prostredím. Jej obrovskou výhodou je, že klient zostáva vo svojom prirodzenom prostredí a zachováva si spoločenské a rodinné väzby. Sme hrdí, že sme boli úspešní s naším projektom Podpora opatrovateľskej služby v meste Šaľa, prostredníctvom ktorého môžeme nielen pokračovať v jej poskytovaní a rozširovaní, ale odbremeníme aj rozpočet mesta nenávratnými finančnými  prostriedkami vo výške takmer pol milióna eur.

Klientela organizácie je mimoriadne rôznorodá. Svedčí o tom i skutočnosť, že takmer 90-členný kolektív zamestnancov poskytuje 9 druhov sociálnych služieb v 14 zariadeniach, pričom prijímateľmi jej služieb sú deti od najútlejšieho veku v detských jasliach až po seniorov v denných centrách či v zariadení pre seniorov.

Zmyslom našej doterajšej existencie bola pomoc občanom mesta pri ich spoločenskom uplatnení a sebarealizácii, pomoc preklenúť ich nepriaznivú sociálnu situáciu, udržať a zvýšiť kvalitu ich života. V tom vidíme naše poslanie i pre budúcnosť. A ak sa nám naviac darí dať ľuďom pocit spokojnosti a radosti zo života, podporiť ich dôveru vo vlastné schopnosti, potom okrem príjemného pocitu z dobre vykonanej práce môžeme konštatovať, že svoje poslanie napĺňame.

V každom z nás drieme dobro a šľachetnosť, ktoré nás vedú k altruizmu a filantropii. Nás v organizácii o to viac, že sa cítime byť na tomto poli profesionálmi. Dobrosrdečnosť a nezištná pomoc ľuďom v núdzi však robia ušľachtilejšími a lepšími každého z nás. Ďakujeme za dôveru našim klientom a za poskytnutú pomoc všetkým spolupracovníkom a priaznivcom.

 

Dr. Ľubor GÁLL

kontakt: Dr. Ľubor Gáll
posledná aktualizácia: 06.07.2020 12:55
počet zobrazení: 521
Komentár k tomuto článku (počet reakcií: 0)
Overovací kód

Informácie

Ochrana proti spamu. Je potrebné opísať vygenerovaný bezpečnostný kód.

  
DátumPredmetAutor
  

Poskytujeme Vám možnosť komentára k vyššie uvedenému článku, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Príspevky adresované priamo organizácii zasielajte cez formulár "Napíšte nám", ktorý sa nachádza pod ikonkou červeného tlačítka na grafickom banery nášho portálu. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky kontaktujte administrátora.

rss

top