Detské jasle Lienka

DETSKÉ JASLE Lienka

Prevádzková doba

Pondelok - Piatok 06,30 - 17,00 hod.

Jasle sú výchovným zariadením a zariadením sociálnych služieb ako organizačná súčasť OSS. Poskytujú zdravým deťom počas zamestnania rodičov výchovnú starostlivosť a zabezpečujú deťom vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov správny telesný a duševný vývoj. Starostlivosť o deti v jasliach je doplnkom rodinnej starostlivosti. Výchovná práca je cieľavedomá a plánovitá a musí zodpovedať vekovým a individuálnym osobitostiam detí.

Starostlivosť o deti sa uskutočňuje na základe zmluvy uzavretej medzi klientom a OSS.

V detských jasliach je zriadená opatrovateľská služba pre krátkodobý pobyt detí, ktorých rodičia alebo osoby zodpovedné za ich výchovu pre rôzne prekážky nemôžu zabezpečiť starostlivosť o ne. Opatrovateľská služba je zriadená v súlade platnou legislatívou a je určená deťom vo veku od 6 mesiacov do 6 rokov. Poskytuje sa v čase prevádzky jasieľ v pracovné dni na dobu podľa požiadaviek rodiča.

V detských jasliach sa poskytuje starostlivosť, ktorou sú:
1.odborné činnosti, ktorými sú: 
1.1.    bežné úkony starostlivosti o dieťa
1.2.    výchova
2.obslužné činnosti, ktorými sú:
2.1.    stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek a zdravotný stav prijímateľa a podľa finančných stravných noriem v rozsahu raňajky, desiata, obed a olovrant,
2.2.    upratovanie,
2.3.    poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby v spoločných priestoroch,
2.4.    režijné náklady na prípravu stravy
3.ďalšie činnosti spočívajúce v:
3.1.    poskytovaní osobného vybavenia


Denný režim jasieľ

06:30-08:00

     Príchod detí do jaslí

07:50-08:00

     Ranná rozcvička

08:00-08:30

     Raňajky

08:30-09:00

     Toalety

08:30-09:30

     Spánok menších batoliat

09:00-09:30

     Výchovné aktivity starších batoliat

09:30-10:00

     Desiata, toalety

10:00-11:00

     Pobyt vonku alebo individuálne hry (podľa počasia)

11:00-11:30

     Obed

11:30-12:00

     Príprava na spánok

12:00-14:00

     Spánok

14:00-14:30

     Olovrant

14:30-17:00

     Voľné hry, odovzdávanie detí rodičom

Denný režim je prispôsobený potrebám spánku dieťaťa, jeho veku, psychickým a hygienickým potrebám. Deti sú  vedené k samostatnosti pri jedení, osvojujú si a upevňujú hygienické návyky.


Podmienky prijatia

Prijímajú sa len deti, ktorých rodičia alebo zákonní zástupcovia sú zamestnaní prípadne študujú, alebo po prijatí dieťaťa do jasieľ nastúpia do jedného mesiaca do zamestnania.

Do DJ sa prijímajú deti na základe písomnej prihlášky zákonného zástupcu doručenej poštou  alebo osobne na adresu Organizácia sociálnej starostlivosti, Horná ul. 11, 927 01 Šaľa prípadne na adresu Detské jasle, Okružná 11, 927 01 alebo elektronicky e-mailom na adresu jasle@sala.sk.

Deti sa prijímajú od 6 mesiacov veku do 3 rokov priebežne počas celého roka až do naplnenia kapacity jasieľ.

Pred uzatvorením písomnej zmluvy o poskytovaní služieb detských jasieľ sa rodič dohodne s vedúcou detských jasieľ na bližších podmienkach starostlivosti o dieťaťa, potvrdí u detského lekára tlačivo o zdravotnom stave dieťaťa, že dieťa môže navštevovať kolektív a predloží potvrdenie od zamestnávateľa alebo o dennej forme štúdia.

Rodič alebo zákonný zástupca má nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa, ktorý vypláca  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. O jeho vyplácanie sa žiada na ÚPSVaR, Ul. Pázmáňa 52/12, 927 01 Šaľa, tel. 2447999.


PRÍSPEVOK NA STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA

Príspevkom na starostlivosť o dieťa si vie rodič pokryť náklady za služby detských jasieľ.
Príspevok na starostlivosť o dieťa je dávka, ktorou štát prispieva rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa.
Právny predpis:
zákon č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Oprávnená osoba:
jeden z rodičov dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ak súd zveril dieťa do starostlivosti jednému z rodičov, oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok je rodič, ktorému je dieťa zverené.
Podmienky nároku:
vykonávanie zárobkovej činnosti, štúdium dennou formou na strednej škole alebo na vysokej škole, poskytovanie starostlivosti dieťaťu poskytovateľom na území Slovenskej republiky, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt dieťaťa na území Slovenskej republiky. Nárok na príspevok nevzniká, ak sa za celý kalendárny mesiac poskytuje jednej z oprávnených osôb alebo manželovi oprávnenej osoby materské alebo obdobná dávka v cudzine po uplynutí šiestich týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa alebo rodičovský príspevok alebo obdobná dávka v cudzine.
Výška dávky:
príspevok za kalendárny mesiac je v sume preukázaných výdavkov oprávnenej osoby na starostlivosť o dieťa, najviac v sume 280 eur ak starostlivosť o dieťa zabezpečuje poskytovateľ starostlivosti o dieťa alebo v sume 41,10 € ak starostlivosť zabezpečuje fyzická osoba, ktorá neposkytuje starostlivosť dieťaťu podľa zákona č. 455/1991 Zb. v z.n.p. a nevypláca sa jej rodičovský príspevok alebo rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť.
Zánik nároku:
nárok na príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý patril


CENNÍK

V detských jasliach sa poskytuje starostlivosť, ktorou sú:
1.odborné činnosti, ktorými sú: 
1.1.    bežné úkony starostlivosti o dieťa
1.2.    výchova
2.obslužné činnosti, ktorými sú:
2.1.    stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek a zdravotný stav prijímateľa a podľa finančných stravných noriem v rozsahu raňajky, desiata, obed a olovrant,
2.2.    upratovanie,
2.3.    poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby v spoločných priestoroch,
2.4.    režijné náklady na prípravu stravy
3.ďalšie činnosti spočívajúce v:
3.1.    poskytovaní osobného vybavenia

2.      Úhrada za jednotlivé činnosti v DJ a denná suma úhrady bez stravovania v závislosti od dĺžky denného pobytu je:

2. Úhrada za činnosti DJ poskytované deťom

Do 5 hodín denne

Celodenne

2.1.1. bežné úkony starostlivosti o dieťa

5,50

7,20

2.1.2. výchova

1,50

1,80

2.1. odborné činnosti spolu

7,00

9,00

2.2.1. stravovanie –  upravuje osobitný interný predpis

2.2.2. upratovanie

1,00

1,70

2.2.3. poskytovanie vecných plnení v spoločných priestoroch

1,20

1,20

2.2.4. režijné náklady na prípravu stravy

podľa § 3 ods. 3

1,20

2.2. obslužné činnosti spolu

2,20

4,10

2.3.1. poskytovanie osobného vybavenia

0,80

0,90

2.3. ďalšie činnosti spolu

0,80

0,90

Suma dennej úhrady za činnosti DJ bez stravovania

10,00

14,00
 3. Úhrada za posktovanie stravy je:

Zariadenie – stravníci

Pripravované

jedlo

Rozpis nák-

ladov na ná-

kup potravín

Režijné

náklady

v euro

Úhrada prijímateľa

v euro

Suma dennej úhrady

Deti 6 rokov

(DSS)

Raňajky

0,60

0,27

0,87

3,90

Desiata

0,50

0,22

0,72

Obed

1,20

0,53

1,73

Olovrant

0,40

0,18

0,58

 

 

 

 

 

 

4. Úhrada za režijné náklady na prípravu stravy podľa ods. 3, bod 3.2.4. sa platí vo výške jej pomernej časti z celodennej úhrady určenej priamou úmerou k úhrade nákladov na nákup potravín a vypočítanej podľa  skutočne odobraného druhu a počtu jedál. Režijné náklady sú zahrnuté v úhrade za jednotlivé druhy stravy uvádzané v bode 4. 

5. Suma dennej úhrady za sociálnu službu v DJ sa vypočíta podľa ods. 3 ako súčet úhrad za jednotlivé odborné činnosti, jednotlivé obslužné činnosti a jednotlivé ďalšie činnosti a podľa dĺžky denného pobytu v DJ a úhrady za stravovanie, podľa 4.

6. Suma mesačnej úhrady za sociálnu službu v DJ sa stanoví ako 21-násobok sumy dennej úhrady.

7. Za dni dohodnutého alebo vopred oznámeného prerušenia poskytovania sociálnych služieb v DJ sa úhrada neplatí. Ak prerušenie poskytovania služieb DJ bez oznámenia a vzájomnej dohody s poskytovateľom trvá viac ako 15 po sebe idúcich kalendárnych dní, môže poskytovateľ prijímateľovi vypovedať zmluvu a ukončiť poskytovanie sociálnej služby.

8. Výška úhrady za bežné úkony starostlivosti o dieťa pri poskytovaní jednorazovej krátkododobej  sociálnej služby DJ  sa stanovuje na 1,00 euro za každých i začatých 30 minút poskytovania služby.KONTAKT

Detské jasle
Okružná 1026/11
927 01 ŠAĽA
Telefón: +421 904 763 943
e-mail: jasle@sala.sk
Vedúca: Mgr. Andrea Kováčová

 

Fotogaléria k článku
Logo Detských jasieľ Lienka
Logo Detských jasieľ Lienka

kontakt: Mgr. Andrea Kováčová
posledná aktualizácia: 20.03.2024 14:51
počet zobrazení: 32447

rss

top