Detské jasle Lienka

DETSKÉ JASLE Lienka

Jasle sú výchovným zariadením a zariadením sociálnych služieb ako organizačná súčasť OSS. Poskytujú zdravým deťom počas zamestnania rodičov výchovnú starostlivosť a zabezpečujú deťom vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov správny telesný a duševný vývoj. Starostlivosť o deti v jasliach je doplnkom rodinnej starostlivosti. Výchovná práca je cieľavedomá a plánovitá a musí zodpovedať vekovým a individuálnym osobitostiam detí.

Starostlivosť o deti sa uskutočňuje na základe zmluvy uzavretej medzi klientom a OSS.

V detských jasliach je zriadená opatrovateľská služba pre krátkodobý pobyt detí, ktorých rodičia alebo osoby zodpovedné za ich výchovu pre rôzne prekážky nemôžu zabezpečiť starostlivosť o ne. Opatrovateľská služba je zriadená v súlade platnou legislatívou a je určená deťom vo veku od 6 mesiacov do 6 rokov. Poskytuje sa v čase prevádzky jasieľ v pracovné dni na dobu podľa požiadaviek rodiča.

V detských jasliach sa poskytuje nevyhnutná starostlivosť, ktorou je:
   a) stravovanie
   b) zaopatrenie
a ďalšia doplnková starostlivosť, ktorou je:
   c) výchova
   d) poradenstvo
   e) záujmová činnosť


Denný režim
jasieľ

06:30-08:00

     Príchod detí do jaslí

07:50-08:00

     Ranná rozcvička

08:00-08:30

     Raňajky

08:30-09:00

     Toalety

08:30-09:30

     Spánok menších batoliat

09:00-09:30

     Výchovné aktivity starších batoliat

09:30-10:00

     Desiata, toalety

10:00-11:00

     Pobyt vonku alebo individuálne hry (podľa počasia)

11:00-11:30

     Obed

11:30-12:00

     Príprava na spánok

12:00-14:00

     Spánok

14:00-14:30

     Olovrant

14:30-16:00

     Voľné hry, odovzdávanie detí rodičom

Denný režim je prispôsobený potrebám spánku dieťaťa, jeho veku, psychickým a hygienickým potrebám. Deti sú  vedené k samostatnosti pri jedení, osvojujú si a upevňujú hygienické návyky.


Podmienky prijatia

Prijímajú sa len deti, ktorých rodičia alebo zákonní zástupcovia sú zamestnaní prípadne študujú, alebo po prijatí dieťaťa do jasieľ nastúpia do jedného mesiaca do zamestnania.

Do DJ sa prijímajú deti na základe písomnej prihlášky zákonného zástupcu doručenej poštou  alebo osobne na adresu Organizácia sociálnej starostlivosti, Horná ul. 11, 927 01 Šaľa prípadne na adresu Detské jasle, Okružná 11, 927 01 alebo elektronicky e-mailom na adresu oss@sala.sk.

Deti sa prijímajú od 6 mesiacov veku do 3 rokov priebežne počas celého roka až do naplnenia kapacity jasieľ.

Pred uzatvorením písomnej zmluvy o poskytovaní služieb detských jasieľ sa rodič dohodne s vedúcou detských jasieľ na bližších podmienkach starostlivosti o dieťaťa, potvrdí u detského lekára tlačivo o zdravotnom stave dieťaťa, že dieťa môže navštevovať kolektív a predloží potvrdenie od zamestnávateľa alebo o dennej forme štúdia.

Rodič alebo zákonný zástupca má nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa, ktorý vypláca  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. O jeho vyplácanie sa žiada na ÚPSVaR, Ul. Pázmáňa 52/12, 927 01 Šaľa, tel. 2447999.


PRÍSPEVOK NA STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA

Príspevkom na starostlivosť o dieťa si vie rodič pokryť väčšiu časť nákladov na jasličky.
Príspevok na starostlivosť o dieťa je dávka, ktorou štát prispieva rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa.
Právny predpis:
zákon č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Oprávnená osoba:
jeden z rodičov dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ak súd zveril dieťa do starostlivosti jednému z rodičov, oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok je rodič, ktorému je dieťa zverené.
Podmienky nároku:
vykonávanie zárobkovej činnosti, štúdium dennou formou na strednej škole alebo na vysokej škole, poskytovanie starostlivosti dieťaťu poskytovateľom na území Slovenskej republiky, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt dieťaťa na území Slovenskej republiky. Nárok na príspevok nevzniká, ak sa za celý kalendárny mesiac poskytuje jednej z oprávnených osôb alebo manželovi oprávnenej osoby materské alebo obdobná dávka v cudzine po uplynutí šiestich týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa alebo rodičovský príspevok alebo obdobná dávka v cudzine.
Výška dávky:
príspevok za kalendárny mesiac je v sume preukázaných výdavkov oprávnenej osoby na starostlivosť o dieťa, najviac v sume 230 eur ak starostlivosť o dieťa zabezpečuje poskytovateľ starostlivosti o dieťa alebo v sume 41,10 € ak starostlivosť zabezpečuje fyzická osoba, ktorá neposkytuje starostlivosť dieťaťu podľa zákona č. 455/1991 Zb. v z.n.p. a nevypláca sa jej rodičovský príspevok alebo rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť.
Zánik nároku:
nárok na príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý patril


CENNÍK

1. Platba za služby detských jasieľ pozostáva z úhrad:
1.1. paušálneho mesačného poplatku,
1.2. dennej úhrady za zaopatrenie,
1.3. stravného.

2. Paušálny mesačný poplatok predstavuje fixnú platbu na krytie prevádzkových nákladov detských jasieľ, ktorú platí rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa za každý, aj začatý mesiac trvania zmluvného vzťahu upravujúceho starostlivosť o dieťa v jasliach bez ohľadu na fyzickú prítomnosť dieťaťa v zariadení.

3. Ak je v detských jasliach voľná kapacita, môžu poskytovať služby i dieťaťu z rodiny, ktorá nemá trvalý pobyt v meste Šaľa. Paušálny mesačný poplatok za pobyt dieťaťa je však stanovený vo výške skutočných bežných nákladov pripadajúcich na jedno dieťa za kalendárny mesiac.

4. Paušálny mesačný poplatok za služby detských jasieľ sa stanovuje nasledovne: 

Paušálny mesačný poplatok

v euro

sadzba pre rodiny s trvalým pobytom v meste Šaľa

150,00

sadzba pre rodiny s trvalým pobytom mimo mesta Šaľa

210,00

5. Detské jasle vrátia časť paušálneho mesačného poplatku za dni prerušenia poskytovania služieb spôsobené prekážkou na strane poskytovateľa služieb detských jasieľ vo výške 7,00 eur za každý deň prerušenia poskytovania služieb.

6. Úhrada za jednotlivé jedlá poskytované v rámci stravovania v detských jasliach je určená v platnom Všeobecne záväznom nariadení o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia (ďalej len „VZN“) v časti upravujúcej stravovanie v Domove sociálnych služieb pre vekovú skupinu prijímateľov do 3 rokov veku nasledovne:

6.  Stravovanie v DSS v dennom rozsahu raňajky, desiata, obed a olovrant                                       

Vekové skupiny prijímateľov

Vek prijímateľa

do 3 rokov

od 3 do 6 rokov

od 6 do 11 rokov

od 11 do 15 rokov

nad 15 rokov

Raňajky

0,45

0,50

0,50

0,50

0,55

Desiata

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

Obed

1,20

1,25

1,30

1,35

1,40

Olovrant

0,35

0,35

0,40

0,45

0,45

Denná úhrada stravy

2,20

2,30

2,40

2,50

2,60

7. Úhrada za stravovanie sa platí preddavkovo za bežný kalendárny mesiac. Vypočíta sa ako 21-násobok dennej sumy úhrady za stravu. Pri dennom zaopatrení do 5 hodín sa úhrada za stravovanie vypočíta ako 21-násobok súčtu úhrad jednotlivých jedál, ktorých odber je dohodnutý v zmluve o poskytovaní služieb detských jasieľ. Po skončení kalendárneho mesiaca sa úhrada stravného vyúčtuje podľa skutočne odobratej stravy.

8. Denná sadzba úhrad za zaopatrenie v detských jasliach je jednotná bez ohľadu na miesto trvalého pobytu rodiny. Je diferencovaná v závislosti od dĺžky denného pobytu dieťaťa v jasliach nasledovne:

Denná sadzba za zaopatrenie

v euro

Celodenná sadzba

Zaopatrenie

do 5 hod.

Sadzba za poskytovanie zaopatrenia v detských jasliach

4,00

3,00

9. Úhrada za zaopatrenie sa platí preddavkovo za bežný kalendárny mesiac. Vypočíta sa ako 21-násobok dennej sadzby za zaopatrenie podľa ods. 8 v závislosti od dĺžky pobytu dieťaťa v jasliach. Po skončení kalendárneho mesiaca sa úhrada za zaopatrenie vyúčtuje podľa skutočnej prítomnosti dieťaťa v jasliach.

10. Mesačná úhrada za služby detských jasieľ sa vypočíta ako súčet paušálneho mesačného poplatku podľa ods. 4, úhrady za stravné vypočítanej podľa ods. 7 a dennej sadzby za zaopatrenie vypočítanej podľa ods. 9.

11. Výška poplatku za opatrovateľskú službu pre deti sa stanovuje na 2,00 eurá za každú i začatú hodinu opatrovateľskej služby.KONTAKT

Detské jasle
Okružná 1026/11
927 01 ŠAĽA
Telefón: + 904 763 943
e-mail: jasle@sala.sk
Vedúca: Mgr. Andrea Kováčová

 

Fotogaléria k článku


Logo Detských jasieľ Lienka
Logo Detských jasieľ Lienka
kontakt: Mgr. Andrea Kováčová
posledná aktualizácia: 17.05.2016 13:42
počet zobrazení: 23713

rss

top