Nízkoprahové denné centrum

 

Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa na základe podanej žiadosti o účasť v Národnom projekte Budovania odborných kapacít na komunitnej úrovni  bola vybraná Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako spolupracujúci subjekt  pri realizácii projektu.  Začiatkom januára 2020 podpísali obe strany zmluvu o spolupráci, na  základe ktorej bude OSS pokračovať v poskytovaní sociálnej služby Nízkoprahového denného centra. Projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a je realizovaný v období od 1.1.2020 do 31.8.2022.

Nízkoprahové denné centrum, ktoré je súčasťou Krízového centra na Partizánskej ul., vzniklo vďaka úspešnému zapojeniu sa OSS do Národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni od 1. 4 2017 a bolo súčasťou projektu do 31.8.2019. Na základe ústretového prístupu primátora a vedenia mesta OSS získala finančné prostriedky na jeho prevádzku do konca roku 2019. Nízkoprahové denné centrum bude vďaka úspešnej účasti OSS v novom národnom projekte poskytovať svoje služby v meste aj naďalej. Na základe podpísanej zmluvy o spolupráci získa OSS finančné prostriedky na krytie ceny práce troch zamestnancov centra a finančné prostriedky na čiastočné krytie ostatných výdavkov.

Nízkoprahové denné centrum je v prevádzke v pracovné dni týždňa od 08,00 do 16,00 hod. Personálne je obsadené tromi zamestnancami v pracovnej pozícii odborný garant, odborný pracovník a prevádzkový pracovník. Poskytuje sociálne služby fyzickým osobám v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorou je jej ohrozenie sociálnym vylúčením alebo obmedzenie schopnosti spoločensky sa začleniť a samostatne riešiť svoje problémy. Cieľovou skupinou sú najmä fyzické osoby s osobitnými potrebami – najmä ľudia bez domova z dôvodu:

 • duševných porúch,
 • vyrastanie v detských domovoch,
 • straty pracovných návykov z dôvodu dlhodobej nezamestnanosti,
 • staroby a nepriaznivého zdravotného stav,
 • opustenosti,
 • finančnej insolventnosti z dôvodu závislostí,
 • alkoholizmu či toxikománie.

Fyzickým osobám v nepriaznivej sociálnej situácii sa v centre poskytuje sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. Utvárajú sa tiež podmienky na  výdaj stravy alebo potravín a na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.

Cieľom sociálnej služby poskytovanej NDC je:

 • sociálna inklúzia prijímateľov s osobitnými potrebami,
 • poskytovanie služieb s využitím metód sociálnej práce,
 • napojenie na existujúce projekty terénnej sociálnej práce,
 • ochrana verejného zdravia a poriadku,
 • realizácia opatrení komunitného plánu sociálnych služieb.

Zariadenie má nízkoprahový charakter. Poskytuje sociálnu službu, ktorá je pre fyzickú osobu ľahko dostupná, uľahčuje jej kontakt so sociálnym prostredím a poskytuje sa v jej prirodzenom prostredí.

kontakt: Dr. Ľubor Gáll
posledná aktualizácia: 10.01.2020 10:22
počet zobrazení: 530
Komentár k tomuto článku (počet reakcií: 0)
Overovací kód

Informácie

Ochrana proti spamu. Je potrebné opísať vygenerovaný bezpečnostný kód.

  
DátumPredmetAutor
  

Poskytujeme Vám možnosť komentára k vyššie uvedenému článku, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Príspevky adresované priamo organizácii zasielajte cez formulár "Napíšte nám", ktorý sa nachádza pod ikonkou červeného tlačítka na grafickom banery nášho portálu. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky kontaktujte administrátora.

rss

top