Ekonomicky oprávnené náklady 2023

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady sociálnych služieb na jedného prijímateľa v OSS Šaľa za rok 2023 

 

Druh sociálnej služby

Kapa-cita

Forma

Jednotka

výkonu

Priemerné

mesačné. ekonomicky

oprávnené náklady v €

Priemerné mesačné príjmy od prijímateľov

v €

Priemerné mesačné príjmy z FP MPSVR SR

(§71, ods.6) v €

Opatrovateľská služba

 

terénna

hodina

10,53

1,70

0,00

Detské jasle

do 40

ambulantná

mesiac

407,79

174,66

0,00

Domov sociálnych služieb

do 40

ambulantná

mesiac

741,77

85,17

344,75

Denné centrá

 

ambulantná

mesiac

21,36

0,00

0,00

Zariadenie pre seniorov 

do 40

pobytová

mesiac

1 222,30

414,33

637,23

Útulok

do 40

pobytová

mesiac

446,77

46,23

281,54

Nocľaháreň

do 40

ambulantná

mesiac

397,35

20,57

281,38  

Nízkoprah.denné centrum

 

ambulantná

mesiac

156,11

0,00

0,00

Zverejnené v súlade s ustanovením § 72, ods. 20, písm. a)  zákona 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady v zariadeniach OSS za rok 2022 sú uvádzané ako mesačné náklady na jedno registrované miesto v zariadení sociálnych služieb, okrem nákladov opatrovateľskej služby, ktoré sú vypočítané ako priemerné náklady na jednu hodinu jej poskytovania.

 

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady sociálnych služieb na jedného prijímateľa v OSS Šaľa za rok 2023 

 v štruktúre podľa § 72, ods. 5 zákona 448/2008  Z.z.

 

N Á K L A D Y  -   V Ý D A J E

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady na prijímateľa mesačne v štruktúre podľa § 72, ods. 5 zákona 448/2008 Z.z.

Opatrovateľská služba

Detské jasle

Domov sociálnych služieb

Denné centrá

Zariadenie pre  seniorov

Útulok

Nocľaháreň

Nízkoprahové denné centrum

Platy a ost. osobné vyrovnania

7,53

210,79

456,17

6,71

819,16

263,56

250,33

101,67

Poistné  do ZP, SP, DS

2,29

65,98

141,76

2,34

238,73

85,47

84,14

35,51

Tuzemské cestovné náhrady

0,00

0,01

0,84

0,00

0,02

0,07

0,01

0,45

Energie, voda, komunikácia

0,01

78,70

79,02

5,07

70,17

78,43

41,55

9,90

Materiál

0,02

32,05

6,29

0,48

15,55

2,43

3,32

1,82

Dopravné

0,01

0,23

0,42

1,11

4,95

0,25

0,22

0,09

Údržba

0,01

0,30

9,01

0,03

0,90

0,32

0,29

0,11

Prenájom nehnuteľností

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Odpisy

0,00

0,00

9,21

1,08

26,75

0,00

0,00

0,00

Služby

0,55

15,74

35,40

4,46

35,18

15,34

15,27

6,01

Bežné transfery

0,12

4,01

3,64

0,08

10,89

0,90

2,23

0,56

Priemerné EON

10,53

407,79

741,77

21,36

1222,30

446,77

397,35

156,11

Jednotka výkonu

hodina

mesačne

mesačne

mesačne

mesačne

mesačne

mesačne

mesačne

V Ý N O S Y  -  P R Í J M Y

Priemer. príjmy od prijímateľa

1,70

174,66

85,17

0,00

411,33

46,23

20,57

0,00

Priemer. príjmy z FP MPSVR

0,00

0,00

344,75

0,00

637,23

281,54

281,38

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zverejnené v súlade s ustanovením § 72, ods. 20, písm. b)  zákona 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov.

kontakt: Mária Kurz
posledná aktualizácia: 08.02.2024 12:36
počet zobrazení: 12574
Komentár k tomuto článku (počet reakcií: 0)
Overovací kód

Informácie

Ochrana proti spamu. Je potrebné opísať vygenerovaný bezpečnostný kód.

  
DátumPredmetAutor
  

Poskytujeme Vám možnosť komentára k vyššie uvedenému článku, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Príspevky adresované priamo organizácii zasielajte cez formulár "Napíšte nám", ktorý sa nachádza pod ikonkou červeného tlačítka na grafickom banery nášho portálu. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky kontaktujte administrátora.

rss

top