Detské jasle

Kto sme a kde nás nájdete?

Detské jasle Lienka - OSS mesta Šaľa

Okružná 11, 927 01  Šaľa

Tel. číslo: +421 904 763 943

web: http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/17/detske-jasle-s-opatrovatelskou-sluzbou/

e-mail: jasle@sala.sk

Facebook: Detské Jasle Lienka

 • ·         Detské Jasle Lienka sú zariadením sociálnych služieb,
 • ·         nemajú právnu subjektivitu, sú organizačnou súčasť Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa,
 • ·         poskytujú zdravým deťom počas zamestnania či štúdia rodičov výchovnú starostlivosť a zabezpečujú deťom vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov správny telesný a duševný vývoj,
 • ·         starostlivosť o deti v jasliach je doplnkom rodinnej starostlivosti,
 • ·         výchovná práca je cieľavedomá a plánovitá, zodpovedá vekovým a individuálnym osobitostiam detí,
 • ·         starostlivosť o deti sa uskutočňuje na základe zmluvy uzavretej medzi rodičom dieťaťa a OSS.

  V detských jasliach je zriadená opatrovateľská služba pre krátkodobý pobyt detí, ktorých rodičia alebo osoby zodpovedné za ich výchovu pre rôzne prekážky nemôžu zabezpečiť starostlivosť o ne. Opatrovateľská služba je zriadená v súlade platnou legislatívou a je určená deťom vo veku od 6 mesiacov do 6 rokov. Poskytuje sa v čase prevádzky jasieľ v pracovné dni na dobu podľa požiadaviek rodiča.

 

POSKYTUJEME ...

 • ·         základnú sociálnu  starostlivosť, ktorou sú:

a)      bežné úkony starostlivosti o dieťa

b)      stravovanie

 • ·         ďalšiu doplnkovú starostlivosť, ktorou sú:

c)      výchova

d)      poradenstvo

e)      záujmová činnosť

Denný režim je prispôsobený potrebám spánku dieťaťa, jeho veku, psychickým a hygienickým potrebám. Deti sú  vedené k samostatnosti pri jedení, osvojujú si a upevňujú hygienické návyky.

PODMIENKY PRIJATIA

Prijímajú sa len deti, ktorých rodičia alebo zákonní zástupcovia:

 • zamestnaní alebo zárobkovo činní,
 • pripravujú sa na povolanie štúdiom na strednej škole alebo vysokej škole,
 • pripravujú sa na trh práce alebo vykonávajú aktivity spojené so vstupom alebo návratom na trh práce.

Do DJ sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti rodiča alebo zákonného zástupcu doručenej poštou alebo osobne na adresu Organizácia sociálnej starostlivosti, Horná ul. 11, 927 01 Šaľa prípadne na adresu Detské jasle, Okružná 11, 927 01 Šaľa alebo elektronicky e-mailom: jasle@sala.sk.

Deti sa prijímajú od 6 mesiacov veku do 3 rokov priebežne počas celého roka až do naplnenia kapacity jasieľ.

Pred uzatvorením písomnej zmluvy o poskytovaní služieb detských jasieľ sa rodič dohodne s vedúcou detských jasieľ na bližších podmienkach starostlivosti o dieťaťa, potvrdí u detského lekára tlačivo o zdravotnom stave dieťaťa, že dieťa môže navštevovať kolektív a predloží  potvrdenie o zamestnaní alebo o dennej forme štúdia, prípadne živnostenský list.

Rodič alebo zákonný zástupca má nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa, ktorý vypláca  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. O jeho vyplácanie sa žiada na ÚPSVaR, Ul. Pázmáňa 52/12, 927 01 Šaľa, tel. 2447999.

Stále prijímame žiadosti o prijatie dieťaťa do našich jasličiek. Bližšie info nájdete na našom webe a facebooku. Informujte sa mailom, telefonicky či osobne.

kontakt: Mgr. Andrea Kováčová
posledná aktualizácia: 16.06.2017 20:43
počet zobrazení: 691
Komentár k tomuto článku (počet reakcií: 0)
Overovací kód

Informácie

Ochrana proti spamu. Je potrebné opísať vygenerovaný bezpečnostný kód.

  
DátumPredmetAutor
  

Poskytujeme Vám možnosť komentára k vyššie uvedenému článku, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Príspevky adresované priamo organizácii zasielajte cez formulár "Napíšte nám", ktorý sa nachádza pod ikonkou červeného tlačítka na grafickom banery nášho portálu. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky kontaktujte administrátora.

rss

top