Štatút organizácie

Š t a t ú t
Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa

Čl. 1
Základné ustanovenie

 1. Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa bola zriadená Mestským zastupiteľstvom v Šali v súlade so zákonom SNR číslo 369/1990 Zb. v zmysle § 11, ods.3,písm. ch/ o obecnom zriadení uznesením č. 2/1991 zo dňa 31.1.1991 s účinnosťou od 1. januára 1991.
 2. Sídlom Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa (ďalej len organizácia alebo OSS) je Šaľa a jej územná pôsobnosť je mesto Šaľa (katastrálne územie).

  Čl. 2
  Postavenie organizácie
 3. OSS spravuje účelové zariadenia sociálnej starostlivosti mesta, prostredníctvom ktorých poskytuje sociálne služby obyvateľstvu mesta.
 4. OSS je príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá hospodári samostatne a svojim menom nadobúda práva a zaväzuje sa. OSS usmerňuje a riadi rozvoj svojej činnosti v rozsahu a spôsobom stanoveným týmto štatútom, uzneseniami Mestského zastupiteľstva v Šali a všeobecne záväznými právnymi normami.

  Čl. 3
  Poslanie a úlohy organizácie
 5. Prostredníctvom účelových zariadení zverených organizácii do správy poskytovať sociálne služby obyvateľom mesta
 6. Organizačne, materiálne a technicky zabezpečovať prostredníctvom účelových zariadení sociálnej starostlivosti poskytovanie sociálnych služieb v oblastiach :
  - starostlivosti o rodinu a deti
  - starostlivosti o zdravotne ťažko postihnutých a starých občanom
  - starostlivosti o občanovi, ktorí potrebujú osobitnú pomoc a spoločensky neprispôsobivých občanovi
  - starostlivosti o nezamestnaných
 7. Napomáhať občanom mesta odkázaným na sociálnu starostlivosť pri ich spoločenskom uplatnení a sebarealizácii.
 8. Spolupracovať s fyzickými a právnickými osobami, ktorých poslaním je pomoc v oblasti sociálnej starostlivosti.
 9. Na základe poznania sociálno-ekonomickej situácie a oprávnených požiadaviek obyvateľovi mesta iniciatívne predkladať Mestskému zastupiteľstvu návrhy na zriadenie ďalších zariadení sociálnej starostlivosti a zariadení poskytujúcich sociálne služby obyvateľstvu.
  Spravovať majetok mesta zverený OSS do správy. Organizačne, hospodársky a technicky zabezpečovať' plynulú prevádzku zariadení a ich rozvoj.

  Čl. 4
  Riadiace orgány 055
 10. Na čele OSS je riaditeľ, ktorého menuje a odvoláva primátor mesta. Riaditeľ je oprávnený konať v mene organizácie vo všetkých veciach a ako jediný vedúci riadi činnosť organizácie a je za jej výsledky odpovedný Mestskému zastupiteľstvu a kolektívu pracovníkovi.
 11. Riaditeľ ako štatutárny orgán OSS koná v mene organizácie vo všetkých veciach samostatné, pokiaľ nie je jeho rozhodnutie podmienené schválením Mestským zastupiteľstvom, resp. primátorom mesta.
 12. Riaditeľa v jeho neprítomnosti zastupuje jeho zástupca, ktorého poverí riaditeľ, pričom v poverení vymedzí rozsah právomocí zástupcu.
 13. Konkrétnu právomoc a zodpovednosť riaditeľa organizácie stanovujú organizačný poriadok 0SS pracovný poriadok OSS a ďalšie všeobecné záväzné právne normy.

  Čl. 5
  Štruktúra a činnosť OSS
 14. Organizačnou súčasťou OSS sú všetky zariadenia účelovo určené na poskytovanie sociálnej staroslivosti a sociálnych služieb obyvateľstvu zriadené Mestským zastupiteľstvom a zariadenia, ktorých zriaďovateľská funkcia prešla na Mestské zastupiteľstvo.
 15. Organizáciu práce, vnútornú štruktúru organizácie a vzájomné vzťahy jej zložiek upravuje organizačný poriadok OSS, ktorý vydá riaditeľ OSS.
 16. Pracovno-právne vzťahy organizácie upravujú všeobecne platné pracovno-právne predpisy a pracovný poriadok OSS, ktorý vydá riaditeľ OSS.
 17. OSS využíva vo svojej činnosti najnovšie vedecko-technické poznatky, technické prostriedky a pozitívne skúsenosti iných subjektov z organizovania sociálnej starostlivosti v záujme sússtavného zvyšovania efektívnosti a úrovne poskytovaných služieb.

  Čl. 6
  Nástroje riadenia a hospodárenia OSS
 18. OSS je príspevkovou organizáciou, ktorá je výsledkami svojho hospodárenia napojená na rozpočet mesta. Hospodári samostatne a vo svojom mene nadobúda práva a zaväzuje sa.
 19. OSS zostavuje svoj hospodársky plán ako základný nástroj riadenia svojej činnosti, ktorý na bežný rok schvaľuje mestské zastupiteľstvo ako súčasť rozpočtu mesta.
 20. Hospodársky plán organizácie zabezpečuje úlohy a požiadavky rozvoja organizácie, vychádza zo zámerov organizácie a potreby rozvoja sociálnych služieb poskytovaných obyvateľstvu.
 21. Spravovanie a účelné využívanie majetku mesta zvereného organizácie do správy sa uskutočňuje v súlade s platnými zásadami pre hospodárenia a nakladanie s majetkom mesta.
 22. Organizácia je oprávnená vyvíjať hospodársku činnosť súvisiacou s plnením jej úloh a v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi
 23. Spravované objekty môže organizácie ponechať na dočasné užívanie, ak to nenaruší jej vlastnú činnosť, za podmienok, ktoré budú upravené v hospodárskej zmluve a ktoré vychádzajú zo zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.
 24. Predpísané účtovné výkazy, štatistické výkazy jednotnej sústavy sociálno-ekonomických informácií predkladá organizácie súhrnne za celú svoju činnosť.

  Čl. 7
  Záverečné ustanovenia
 25. Za dodržiavanie štatútu v činnosti organizácie zodpovedá riaditeľ Mestskému zastupiteľstvu.
 26. Zmeny a doplnky štatútu OSS schvaľuje Mestské zastupiteľstvo.
 27. Organizácie môže byt zrušená, zlúčená alebo rozdelená len na základe uznesenia a schválenia Mestským zastupiteľstvom.
 28. Tento štatút nadobúda platnosť dňom schválenia.

Ing. Alexander S z a b ó
primátor mesta Šaľa

kontakt: Dr. Ľubor Gáll
posledná aktualizácia: 24.01.2018 18:45
počet zobrazení: 3153

rss

top